Vad är lycka?

Vad är lycka?

Ustadh Syed Muhammad Muhiyuddin Al-attas, som har en master i filosofi från CASIS (Center for Advanced Studies on Islam, Science, and Civilisation) var inbjuden på länk från Malaysia av Region Södermanland att prata om konceptet lycka (sa’adah) i islam. Ustadh Syed som har flera års studier i både islamisk och sekulär världsbild inklusive teologi, historia och filosofi förklarade hur begreppet lycka förstås utifrån respektive världsbild.

Människan har både fysisk och spirituella behov och de fysiska ska inte försummas. Riktig lycka uppnås dock först när själen och intellektet ges sin rätta plats. Vi är som människor först och främst själ och har en fitrah (naturlig disposition) som också innefattar att vår lycka ligger i att närma oss Den som har skapat oss. Detta uppnås genom att ha kunskap och övertygelse (yaqeen) om verkligheten och att göra handlingar i enlighet med den kunskapen.

Den absolut högsta tänkbara lyckan som vi kan erfara är när vi får skåda Gud i nästa liv. Och vi kan redan i detta liv få viss försmak genom att lära känna Gud och vara i Hans khidma vilket inkluderar att göra nytta för andra människor baserat på rätt kunskap och avsikter.

För att förstå vad en lycklig människa är i praktiken behöver vi titta på hur den lyckligaste av människor förstod världen och hur han levde, Guds frid och välsignelser vare med Profeten Muhammad. Alla prövningar till trots var han den lyckligaste människan tack vare den övertygelse, tillit och kärlek han hade till Gud. Vi kan i detta även inspireras av våra många manliga och kvinnliga föregångare och förebilder.

Må vi vara bland de som får uppleva den högsta lyckan i Paradiset, ameen!