Opinionsundersökning svenska muslimer (18-30 år)

Opinionsundersökning svenska muslimer (18-30 år)

Bakgrund
SMFR försöker samla kunskap och information såväl som bedriva forskning om den muslimska opinionen i Sverige och har inför valet försökt göra en valanalys av hur unga svenska muslimer tänker rösta och hur stor andel av dessa som avser att rösta. Majoriteten av de svarande var svenskfödda och samtliga av de tillfrågade har rätt att rösta i rikdsdagsvalet den 9 september. Studien är en del av SMFRs ambition att få en ökad kvantitativ och kvalitativ förståelse för hur svenska muslimer tänker kring de politiska partierna, kring deras framtidstro såväl som få en ökad bild av viktiga gemensamma variabler som avser svenska muslimer.

Metod
SMFR gjorde en större telefonundersökning mellan 7 Augusti och 1 september där vi ringde 193 muslimer i åldrarna 18-30.  En liten övervikt av de intervjuade var kvinnor. Frågorna som ställdes var om de tänkte rösta i valet, om de visste vem de tänkte rösta på och om de skulle vara beredda att stödja ett nytt parti. De tillfrågade är folkbokförda i Stockholms län, Östergötlands län, Jönköpings län, Skåne län och Västra Götalands län.

Om röstande
I undersökningen uppgav de svarande att 83,4 %  skulle rösta, 7,3% uppgav att de inte skulle rösta och 9,3% var osäkra på om de skulle rösta.

Tittar man på valdeltagandet överlag så ligger antalet som svarat att de tänker rösta i nära nivå med hur det ser ut för hela landet (c:a 85% valdeltagande vid valet 2014)

En minoritet på 7,3% har angett att de inte kommer rösta. Anledningen till detta är svår att veta då vi inte ställt följdfrågor om detta i denna undersökning.

Av vår kontextuella kunskap dock så kan vi spekulera om att en del valt att inte rösta av ideologiska skäl.  Vi vet att det finns vissa grupper som spridit information om att det strider mot islam att rösta. Detta behöver dock inte vara skälet till varför de svarade angav att de inte skulle rösta. Det kan även vara av rent praktiska skäl (planerad semester) eller av ren protest mot de alternativ som existerar (85,7% av de som angett att de inte kommer rösta har samtidigt angett att de skulle stödja ett nytt parti eller kanske stödja ett nytt parti som startats av muslimer).

Ytterligare 9,3% har anget att de är osäkra på om de kommer rösta eller inte i september. Detta kan bero både på osäkerhet kring om det är tillåtet att rösta rent teologiskt såväl som praktiska skäl (att man är bortrest eller inte orkar prioritera detta) eller av att man inte har någon man känner sig manad att rösta för och därför funderar på att helt avstå.

Teologiskt motstånd mot röstande
Siffran på 83,4% visar dock på att en överväldigande majoritet av svenska muslimer som vi tillfrågat i vår undersökning faktiskt kommer att rösta detta val och bär förmodligen då inte på några större ideologiska anledningar att vara emot att rösta.

Majoriteten av alla samfund i Sverige uppmanar folk att gå och rösta och runtom i världen i flera muslimska majotitetsländer så förekommer val. Det finns ett fåtal minoritetsgrupper som varit aktiva i sociala medier och utanför vissa moskéer efter fredagsbönen som proklamerat att det är fel att rösta (som också förstärkts av rubriker u media) som bidragit till att blåsa upp och skapa en felaktig bild om att det är betydligt fler än vad som faktiskt är fallet som upplever det fel att rösta rent islamiskt.

Ser man till vad olika islamiska teologer faktiskt säger så ser man också att majoriteten av de teologer som uttalat sig i frågan menar att det är tillåtet och tom uppmanat att rösta för att ta ansvar och försöka föra landet mot en positiv riktning.

Undersökningen visar på att de som potentiellt bär på ett djupare teologiskt motstånd mot röstning utgör mindre än 1% av de intervjuade då majoriteten av de som uppgett att de inte skulle rösta ändå uppgav att de skulle stödja eller potentiellt stödja ett parti som startades av muslimer.

Vad svenska muslimer i ålder 18-30 år kommer rösta på
Som man kan se i tabellen nedan i opinionsundersökningen så är det en stor övervikt på de rödgröna. Socialdemokraterna får högst med 11,9% och vänstern kommer tvåa med 10,4% sedan kommer miljöpartiet trea med 6,2%. Totalt samlar de rödgröna 28,5%. På alliansens sida ser det betydligt sämre ut med 2,6% för centern och 2,1% för moderaterna samtidigt som kristdemokraterna och liberalerna får 0%. Totalt får alliansen 4,7%. SD får i undersökningen 0,5%.

Osäkra väljare och möjlig vågmästare.

Antalet osäkra väljare är 59.1% dvs mer än 10 gånger än vad det är för resten av befolkningen. Det visar på att många unga muslimska väljare inte känner sig särskilt representerade eller säkra på något av de partier som finns i rikdsdagen idag eller känt sig lockade av deras budskap.

Dessa osäkra väljare skulle kunna vara personer som kanske tidigare skulle röstat på Mp, S, M eller KD men som idag inte känner att de kan relatera till någon av dessa partier.

Detta är ett problem som behöver åtgärdas och kanske blir konsekvenserna av de politiska partiernas oförmåga att fånga väljare från svenska muslimer att ett nytt parti bildas i framtiden?

Tittar man på antalet muslimer i Sverige i rösträttsålder de kommande åren så kan man se att denna väljargrupp kommer att bli allt viktigare i framtida val.
Det finns olika studier som visar på en demografi på mellan 6-12% som identifierar sig som muslimer i Sverige.

Då det inte förs förteckning över religionstillhörighet i Sverige så existerar dock inga säkra siffror.
Men med tanke på att det finns så många osäkra muslimska väljare och att den muslimska gruppen i Sverige inte är helt obetydlig så kan denna grupp bli de avgörande rösterna som tippar vågskålen i endera riktning inom den svenska blockpolitiken.

SOCIALDEMOKRATERNA  

 

11.9%
Moderaterna 2.1%
Sverigedemokraterna 0,5%
Vänsterpartiet 10.4%

 

Miljöpartiet 6.2%
Centerpartiet 2.6%
Kristdemokraterna 0%
Liberalerna 0%

 

 

Kommentarer
Vid en djupare analys av detta så kan vi se att stödet för socialdemokraterna och moderaterna har sjunkit ganska krafigt bland muslimer.

Från tidigare undersökningar som har har gjorts av SMFR så kan man se att stödet för socialdemokraterna ofta legat väldigt högt bland muslimer. Ett resultat på 11.9% visar på att förtroendet för Löfvens socialdemokraterna sjunkit väldigt mycket samtidigt är det troligt att spekulera att många av de osäkra väljarna kommer tillfalla S av ren vana och många ställs inför dilemmat att rösta eller inte rösta. Vad vi ser här dock är att många signalerar att de vill bort från S, men inte hittat något bättre alternativ.

Miljöpartiet som tidigare rapporterats haft ett större stöd bland muslimer och varit ett alternativ till S har också sjunkit en hel del. Samtidigt ser vi en ganska stor ökning av stöd för vänsterpartiet som ofta porträtteras som anti-religiöst. Vänsterns uppgång är betydlig bland muslimska väljare och kan i detta val ses som ett alternativ till S.

Att stödet sjunkit för socialdemokraterna kan ha att göra med deras kampanjer riktade mot religiösa friskolor, invandring och inställning till religion överlag. Löfvens uppmärksammade uttalande om att i Sverige skakar vi hand visar också på en ganska hög intolerans för religiösa uttryck från socialdemokratiskt håll.

Tittar man på högerblocket så kan man också se att stödet för främst moderaterna har sjunkit kraftigt sedan Reinfeldt lämnade och att stödet för KD helt försvunnit. Stödet för Alliansen var betydligt högre än de nivåer som finns nu. Under alliansåren röstade många fler på moderaterna, men misstanken om att M kommer göra upp med SD är stor. Samtidigt ser vi ändå att intresset för Centern har ökat även om det även där finns en oro att centern kommer agera stöd till en M ledd regering med stöd av SD.

Att SD har fått stöd även om den är marginell visar också på att deras verklighetsbeskrivning av Sverige också lyckats sprida sig även bland muslimer. De har varit väldigt framgångsrika i att forma social opinion och få valet att handla om vad man tycker och inte om vad som faktiskt är fakta.

Det går dock inte dra några definitiva slutsatser baserat på tidigare undersökningar som har gjorts av SMFR då detta är den första undersökning som gjorts med en tydlig avgränsad grupp ur befolkningen nämligen svenska muslimer mellan 18-30 år.

Om det fanns ett parti som startades av muslimer inför valet 2022 skulle du stödja det?
68,4% av de tillfrågade svarade ja, men ofta med reservation att det berodde på om det var vettiga muslimer eller inte. 29% svarade kanske med liknande reservation då de inte vilja stödja någon sekt eller extrema grupper. Andra ville vara tydliga med att de inte trodde på ett rent muslimskt parti, men ett parti som gjordes med andra. 2,1% deklarerade ett tydligt nej till att stödja ett sådant parti.

Detta visar på att intresset hos unga Svenska Muslimer att stödja ett nytt parti är stort och borde utgöra en varning för många utav de riksdagspartierna som finns idag att de behöver bli bättre på att nå ut till muslimer och få de att känna sig inkluderade i de samhällsvisioner som de arbetar mot. Risken finns annars att många söker sig till att skapa nya alternativ i svensk politik.

Om undersökningen
Detta är dock bara en undersökning och flera undersökningar behöver göras för att få en klarare bild. Urvalet av intervjupersoner har varit begränsat. Undersökningen ger dock en indikativ bild som vi hoppas kastar mer ljus på dessa frågor.