SMFR på UD för uppstartsmöte för att fram en ny strategi gällande MR, demokrati och rättsstatens principer

SMFR på UD för uppstartsmöte för att fram en ny strategi gällande MR, demokrati och rättsstatens principer

STOCKHOLM – Biträdande kanslichef Omera Saleh träffade idag Utrikesminister Margot Wallström på Utrikesdepartementet som representant för SMFR på inbjudan av UD för att ta fram en ny strategi gällande MR, demokrati och rättsstatens principer på ett uppstartsmöte med utrikesministern.

Omera Saleh framförde SMFRs officiella synpunkter om att den framtida.

• Strategin behöver vara inkluderande och konsekvent samt aktivt ha öppen kontakt med civila samhället i Sverige.
• Strategin behöver stå upp för och stärka civila samhället runtom i världen såväl som stärka uppbyggnaden av stabila demokratiska institutioner.
• Strategin behöver vara tydlig med att försvara minoriteters mänskliga rättigheter och behöver även inkludera muslimska minoriteter som utsätts för förtryck.
• Sverige behöver vara tydlig med att terror ej har någon religion och aktivt stå upp och försvara alla människors mänskliga rättigheter och rätt till likhet inför lagen oavsett tro.
• Strategin bör inkludera och uppmärksamma de begränsade möjligheter som finns för muslimer (både män och kvinnor) att kunna organisera sig på demokratiskt vis runtom i världen och det systematiska och aktiva förtryck som de utsätts för i olika delar av världen.

Särskild vikt lades även på situationen och utvecklingen i Burma, Thailand, Kina, Egypten, Turkiet, Eritrea, Bangladesh och Syrien.

Även frågan om olika länders definition av terror såväl som olika former av terrorstämplingar lyftes upp.

————-

Kort utdrag av SMFRs synpunkter till UD:

Burma
• Sverige behöver ha en tydlig strategi med avseende på Burma. Idag har Sida bidragit ekonomiskt till en folkräkning via FN som ytterligare försvagar Rohingyas position i landet. Rohingyas betraktas idag av FN som världens mest förtryckta/förföljda folkgrupp. Idag har flera hundra tusen Rohingyas flytt från landet.

• Sverige behöver uppmärksamma den etniska rensningen/folkmordet som sker i Burma såväl som den antimuslimism som spridit sig utan att regimen tagit till några åtgärder för att skydda minoriteter och stå upp för deras rättigheter.
Sverige bör agera principiellt mot Burma och stå upp för mänskliga rättigheter samt aktivt agera för att fredsbevarande trupper från FN placeras i Burma för att skydda Rohingyas från utrotning.

Thailand
• En av Sveriges största exportmottagare av Svensk vapenmaterial är Thailand. Sverige valde att sälja Jasplan till Thailand i samband med en militärkupp. En upphandling Sverige vann för att USA har lagar mot att sälja vapen till länder som nyligen utsatts för en militärkupp. Landet befinner sig också i interna konflikter där Thailand aktivt förtrycker den muslimska minoriteteten i Patani, Södra Thailand. Konflikten är en av de dödligaste i sydosasien och har de senate åren tagit över 6000 liv. Thailand är även ett land där många Svenskar vistas i landet årligen. Thailand har sedan militärkuppen även blivit alltmer auktoritärt och civilsamhället har blivit mindre fritt. Landets demokratiska utveckling går idag åt helt fel håll.

• Sverige bör agera i enlighet med riktlinjerna för svensk vapenexport och minska volymen av export till dess att landet återgår till demokrati.
Sverige bör kräva att Thailand söker en politisk lösning för konflikten i Södra Thailand med separatistledare där patani får tillgång till sina mänskliga rättigheter, möjlighet till ökat självstyre, tillgång till sin kultur, språk och erkännande som folkgrupp.

Kina
• Kina är en växande ekonomisk och politisk stormakt i världen. Landet har dock länge tampats med att leva upp till en internationell standard kring mänskliga rättigheter. Många minoritetsgrupper förtrycks. I Xianjing provinsen förtrycks den muslimska gruppen uighurerna aktivt. Folkgruppen har utsatts för systematiskt och aktivt förtryck för att begränsa deras religiösa utövning.

• Sverige bör stå upp för Uighurerna och lyfta deras rätt till sina religiösa rättigheter och uppmärksamma bristen på mänskliga rättigheter i Kina.

Syrien
• Syrien är idag platsen för en av de största konflikterna i världen. En stor del av syriska befolkningen är idag på flykt. Konflikterna i Syrien har skapat möjlighet för IS att kunna etablera sig.

• Sverige bör agera för att finna en lösning till konflikten i Syrien. Sverige bör agera för att hitta en politisk lösning i Syrien utan Assad för att skapa stabilitet samt för att ena landet och kunna hindra grupper som t.ex IS från att avancera ytterligare.

Turkiet
• Turkiet har haft en historisk snabb utveckling från att ha varit militärstyrt till att bli mer folkstyrt. Landet har även genomgått en enorm ekonomisk utveckling samt genomgått en historisk process där kurderna har erkänts under AKP med fria och demokratiska val.

• Turkiet är en viktig regional aktör som bidrar till stabilitet och dess demokratiska utveckling samt etablering av transparenta och demokratiska institutioner bör fortsatt stöttas. Sverige bör fortsatt ställa sig positiva till Turkiskt EU-medlemskap.

Egypten
• Efter Arabiska våren så var Egypten ett land där det sattes mycket hopp för en demokratisk utveckling. Kort efter revolutionen var Egyptens civilsamhälle friare än det någonsin varit. Tyvärr vändes allt detta aktivt i samband med att den folkvalde presidenten Mursi avsattes i en militärkupp. Landets civilsamhälle har sedan dess blivit väldigt kontrollerad och många fri och rättigheter har kraftigt begränsats av den nya regimen. Även landets opposition har nu utsatts för skendomstolar i Egypten och blivit dömda till döden.

• Sverige bör avvakta med att helt normalisera relationer till Egypten och ej ingå i några vapenexportavtal. Sverige bör också kraftigt fördöma dödsdomen mot den avsatte presidenten samt den förföljelse som sker mot Sisis opposition.
Sverige bör också vara vaksamma med vilka former av stöd som kan ges till Egypten under de rådande omständigheterna.

Bangladesh

• Bangladesh politiska konflikter har blivit alltmer oresonlig. Som en del av en eskalerande konflikt så har stora upplopp uppstått samtidigt som hårda straff har utdelats mot landets opposition. Bangladesh har satt upp speciala domstolar som internationellt kritiserats för att vara bristfälliga och har via dessa utdömt dödsdomar mot dess opposition. Flera oppositionsledare har idag redan avrättats.

• Sverige bör uppmärksamma och kraftigt fördöma specialdomstolarna och uppmana landets ledning att respektera sin opposition.

Eritrea

• Eritrea är ett slutet land som aktivt tvångsbeskattar Eritreaner runtom i världen. Sverige bör agera för att stoppa denna utpressning. Eritreaner i Sverige tvingas betala 2% i skatt till Eritrea där deras släktingar hålls som gisslan med hot om våld om svenska Eritreaner ej betalar till regimen. Kanada, Storbritannien och Australien, har redan markerat mot Eritrea men i Sverige är det fortfarande tyst.

• Utrikesdepartementet bör agera för att stoppa regimens utpressningen mot Eritreaner och markera mot detta.