SMFR fyller 2 år!

SMFR fyller 2 år!

 

2010-03-16

SMFR fyller 2 år! – Ordförande Yasri Khans tal i samband med SMFRs årsdag

Bröder och systrar, damer och herrar, om ni skulle ställa frågan vad står en muslim för? Vilka värderingar har en muslim? Vilket svar tror du att du skulle få…?

Begrunda detta i ljuset av de debatter och det media klimat vi har idag. (Paus)

När vi har praktiserande muslimer som ber fem gånger om dagen och som varje år fastar och lever med en stark Gudstro. När vi har några som tror på ansvarstagande och ansvarsutkrävande som räknar med att bli dömda på den yttersta dagen. Varför ser då den allmänna bilden av muslimer ut som den gör idag? (Paus)

Jag vill läsa upp ett stycke från kapitel fem, vers åtta ur Knut Bergströms översättning av Koranens budskap:

”TROENDE! Stå fasta på Guds sida som vittnen för rätt och rättvisa och låt inte avoghet mot människor förmå er att avvika från rättvisans väg. Gör rätt – det ligger gudsfruktan närmast; Gud är väl underrättad om vad ni gör.” (Paus)

Frågan om rättvisa är för mig en viktig sak. Det är en av anledningarna till att jag står här idag som ordförande för den muslimska fredsrörelsen, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa eller SMFR. Det är en av anledningarna till att så många har anslutit sig till att förverkliga vår vision och det är en av största anledningarna till SMFR bildades denna dag för exakt två år sedan. (Paus)

När orättvisa begås så har vi inte råd att blunda, vi måste stå upp för rättvisan annars felar vi mot oss själva. Det finns något inom var och en av oss som försvinner var gång vi tvingas bevittna en orättvisa. Vi blir stegvis bestulna på vår oskuldsfullhet och samtidig förflyttas gränserna för vilken värld vi accepterar att leva i.

Idag markerar ytterligare ett år där människor valt att bilda en sammanslutning för att på ett organiserat vis stå upp för rättvisa och vägra acceptera uppgivenhet, vägra vara likgiltiga och återta vår oskuldsfullhet och flytta tillbaka gränserna. Det är endast genom att kämpa för rättvisa som den värdefulla tilliten som brukade finnas mellan oss åter kan byggas upp. (Paus)

För att på organiserat vis bidra till att uppmärksamma missförhållanden och bidra till att finna rättvisa så har SMFR, inspirerat av den amerikanska organisationen CAIR, bildat ett medborgarrättsutskott som kommer att arbeta specifikt med medborgarrättsfrågor. Utskottet har i uppdrag att granska och uppmärksamma strukturella orättvisor i samhället. Idag håller utskottet på att granska socialtjänsten i Sverige, speciellt förfarandet kring Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga eller LVU. Förutom detta håller utskottet även med att ta fram statistik på svenska muslimer som blivit trakasserade, hotade eller diskriminerade på grund av sin tro.

Utskottet samarbetar redan idag med Sveriges diskrimineringsbyråer och planerar att gå in som huvudman för en av dessa. Med hjälp av våra resurser i form av nätverk, jurister och engagerade medlemmar i SMFR så hoppas vi kunna fortbilda muslimska liksom icke muslimska organisationer, myndigheter och beslutsfattare om diskrimineringslagarna, bidra med underlag för hur saker och ting verkligen förhåller sig ute i samhället samt hur man bättre kan bemöta muslimer i Sverige. Vår ambition är att även lyfta dessa frågor i den allmänna debatten.

När orättvisa begås så får vi inte blunda, även när det begås av oss själva eller de som betraktar sig som muslimer. SMFR kommer inte att säga att det inte finns några muslimer som beter sig illa eller att det inte finns några terrorister. Att det inte finns extremister. Att dessa inte existerar. För detta kommer inte att förändra den verklighet som människor tyvärr tvingas leva i.

Ett sådant förhållningssätt är för strutsar. De sticker ner huvudet under jorden och låtsats att faran är över. Som muslimer behöver vi möta det som finns framför oss och stå upp för våra värderingar. Jag är glad att SMFR står upp för muslimer och muslimers rättigheter, men jag blir ännu gladare när någon står upp när något förkastligt görs av en muslim och kan visa på att sådant beteende inte är förespråkat av vår tro. Vi behöver sådana människor, så att vi får trovärdighet i vårt religionsutövande och inte bidrar till förvirringen kring vad en muslim strävar efter att stå för. Det är viktigt att vi står upp med Gud i våra sinnen och står upp för den rättvisa som han har beordrat oss genom Koranen.

Muslimer hamnar oftast inklämda mellan två extremer. Ofta blir vi företrädda av extremister, terrorister eller vad det nu än är för människor som befinner sig i periferin. Dessa högljudda individer som media älskar, som media gärna vill skriva om och som allt som oftast får en mikrofon att yttra sig i för muslimernas räkning. På den andra sidan så syns Islamofoberna. Få av oss har undgått att höra dessa skribenter, politiker, partier och ministrar. Om det vore i deras händer att bestämma så skulle de samla ihop alla muslimer och placera dem i stora läger, sådan är rädslan och det är upp till oss att inte låta den övervinna vårt förnuft.

Fast vad dessa personer inte verkar förstå är att genom att vända sig mot muslimer på det här sättet så vänder man sig emot just själva grunden i det Europa som växt fram idag. Då glömmer man bort de oerhörda tragedierna som denna kontinent tvingats genomlida för att kunna bilda en fredens union.

Europa är ett samhälle bestående av människor och regeringar som mer än allt annat önskar fred särskilt när dess långa och våldsamma historia fortfarande ligger så nära till minnet. Ett samhälle som vet hur det gått när man vandrar längs intoleransens väg och fortfarande minns de fasansfulla dåden som upptäcktes under andra världskriget. Det är viktigt för oss att studera den europeiska historien med den judiska minoriteten under denna tid och undvika att upprepa dessa mönster. Den fruktansvärda massakern i Srebrenica mot muslimer för endast 15 år sedan, knappt 50 år efter förintelsen då man sa: ”Aldrig mer”, är en viktig påminnelse för hur kort vårt minne kan vara.

Genom att hindra muslimer från rätten till sin religion t.ex. genom att diktera vilka kläder muslimer ska få bära, rätten att uppföra specifika byggnader eller förvägras rätten att visa missnöje så blir det lätt att vi åter börjar vandra längs upptrampade vägar. Det går inte att gömma intoleransen mot religion bakom liberala värderingar, det är ett hån mot själva begreppet.

Ifall man tillåter speciella kartläggningar mot specifika religiösa minoriteter idag, så vet vi inte vem eller vilka det är som kommer att utsättas för detta imorgon. Det kommer inte alltid att vara muslimerna. Det kommer alltid att komma någon annan eftersom problemen aldrig kommer från enskilda grupper utan från våra egna kollektiva sinnen.

För att belysa dessa aspekter och göra vårt yttersta för att historien inte ska upprepa sig har SMFR upphandlat ett produktionsbolag för att producera en film för att öka medvetenheten om vad som sker i Europa idag. Denna film ska även kunna användas i utbildningssyfte. Just för att kunna motverka den växande och öppna islamofobin samt lägga den i kontext med andra historiska händelser i Europa. (Paus)

Damer och herrar, bröder och systrar. Vi står vid ett vägskäl och vi befinner oss i denna tillsammans. Europa är ett levande fredsprojekt och den ropar på dess medborgare att förverkliga denna dröm. Att förverkliga vad kol- och stålunionens fäder startade 1951 för att söka en ny början för Europa. Ett Europa som skulle vända sig från sitt tragiska förflutna och påbörja en ny fredlig framtid med historien för evigt etsad i minnet.

I en vidareutveckling av den svenska folkrörelse och folkbildningsmodellen samt den europeiska efterkrigstidens önskan efter fred så arbetar Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa idag för att bli en av de främsta organisationerna i Sverige och Europa inom freds- och säkerhetsfrämjande på global basis, grundad på rättvisa, islamiska principer och mänskliga rättigheter samt att islam ska fortsätta vara en naturlig del av Europas kulturarv.

Redan idag bara två år efter att SMFR grundades så har vi redan börjat växa bland Europas 30 miljoner muslimer. Det kommer inte dröja länge innan vi kan börja arbeta tillsammans med våra syskonorganisationer i Europas länder. (Paus)

Om vi tittar på de som stödjer SMFR idag så ser vi att det finns många människor och organisationer från en bred bakgrund. Dessa vill vara våra vänner. De behöver inte alltid vara muslimer. Dem har valt att stödja oss för att de tror på oss, tror på vår vision och att vi idag upplevs som trovärdiga i vår önskan att arbeta för fred och rättvisa. Ta t.ex. den kristna fredsrörelsen som tillsammans med SMFR har påbörjat ett konkret och långsiktigt samarbetsprojekt, Salaams Vänner, som löper flera år framåt där vi tänker utbilda unga människor som utifrån sin tro vill ta ett särskilt samhällsansvar och arbeta för fred. Vi har även handelsministern som i internationella sammanhang bidragit med att göra vår röst hörd i ett brus fullt av hat och intolerans.

Så länge som våra relationer definieras av våra olikheter, kommer vi att stärka dem som sår hat istället för fred, och som förespråkar sammandrabbningar hellre än samarbeten som kan hjälpa oss att uppnå fred och rättvisa.

Islam och Europa är inte exklusiva, de överlappar och delar gemensamma principer. Principer om rättvisa och utveckling, tolerans och värdighet för alla människor.

Tro är något som borde föra oss närmare varandra. Turkiets ledarskap i FNs Alliance of Civilization har visat prov på hur vi runt om i världen kan göra för att skapa dialog till interreligiöst arbete för att bygga broar mellan människor och tillsammans gå till konkret handling. Tillsammans med Svenska UD och Carl Bildt blev SMFR inbjudna att delta i Istanbul där jag själv fick uppleva hur vi som en svensk muslimsk fredsrörelse blev bemötta med enorm nyfikenhet och glädje både från representanter i Öst liksom Väst. Det fanns en stark vilja att samarbeta med oss som en europeisk muslimsk fredsrörelse och det finns en stark vilja att föra samman två världar. (Paus)

Bröder och systrar, damer och herrar… I Afrikas horn… I Mellanöstern… I Sydostasien… Ja, över hela världen så pågår det stora orättvisor som berövat människor rätten att leva fria från våld och förtryck. SMFR vägrar acceptera att människors rätt att leva i fred, att få tro, att tänka fritt och rätten att få vara fria kränks varje dag och överallt.

Vi drivs av tron på människans förmåga och vilja att skapa en bättre värld. (Paus)

Vad vi långsiktigt kan göra för dessa människor är att påverka vårt lands, liksom Europas, utrikes- och handelspolitik. Detta kan vi göra genom att skapa medvetenhet om vad som sker genom att uppmärksamma våra beslutsfattare hur vi anser att svensk och europeisk utrikespolitik bör föras. Genom att påverka sådana institutioner så kan vi vara bland dem som sätter press på de krafter som begår orättvisa och forma morgondagens verklighet.

Även när vi blickar tillbaka till Sverige så har vi stora utmaningar kvar att tackla. Den växande främlingsfientligheten och den växande diskursen mellan ”oss och dem” som allt oftare luftas i olika offentliga kanaler är oroande.

Av denna anledning har SMFR haft det numera avslutade projektet ”Hörru, jag är också svensk!” för att visa på de gemensamma värderingar som finns hos oss alla.

Där har vi tagit lärdom från hur olyckligt och förvirrande det blir när man ställer fullt förenliga värden mot varandra. Hur farligt det kan bli när man placerar de som har starka islamofobiska förtecken som förkämpar för demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter. Eller när man medvetet ställer islamofobi mot antisemitism, som om den ena skulle exkludera den andra. Detta är djupt oroande.

Här har vi som är aktiva i det civila samhället ett ansvar att nyansera bilden och vägra acceptera en sådan trång världsbild.

Den diskurs som legitimerar islamofobi genom att sätta grundläggande värderingar om människors lika värde i kontrast till att känna empati för den muslimska gruppen har lett till att man idag kan göra sig väldigt populär genom att vara öppet islamofobisk. Något som inte är accepterat för någon annan av de diskrimineringsgrunder som finns, förutom möjligtvis romerna.

Vi vet dock när vi är ute i det civila samhället att det finns krafter som tillsammans med SMFR vill sätta stopp för den här utvecklingen. Goda krafter som arbetat för olika gruppers rätt till delaktighet och med stor övertygelse arbetat mot diskriminering och intolerans i samhället. Det är de krafterna SMFR vill samarbeta med idag.

Det är alltid enklare att starta krig än att avsluta de, att förstöra än att bygga upp. Det är enklare att skylla på andra än blicka inåt, men vårt ansvar är att välja den rätta vägen, inte bara den enklaste vägen.

Tillsammans så kan vi med hjälp av svensk folkbildning och folkrörelsemodell i ny tappning arbeta för att stärka individer, organisationer, myndigheter och beslutsfattare att stå emot intoleransen, bidra till rättvisan och uppnå fred!

När vi kan ändra vad som finns i våra sinnen så kommer världen att förändras. Den Heliga Koranen säger till oss ” Gud förändrar inte människornas villkor, förrän de ändrar sitt sinnelag;”