”Vi välkomnar ett namnbyte till Daesh”

”Vi välkomnar ett namnbyte till Daesh”

 

872234ef-251e-4804-a15b-5c25f7342c45 (1)-01.png

Se artikeln i SVD  http://www.svd.se/vi-valkomnar-ett-namnbyte-till-daesh/om/debatt

”Vi välkomnar ett namnbyte till Daesh”

Beskedet att regeringen nu kallar terrorgruppen IS för Daesh istället, är välkommet. Det är en viktig markering mot en terrorgrupp som inte har något med islam att göra, skriver Yasri Shamsudin Khan, generalsekreterare, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa.

Den Muslimska Fredsrörelsen – Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR) välkomnar regeringens beslut om att formellt börja kalla terrorgruppen i Syrien för Daesh och inte längre för IS. Beslutet går i linje med många andra länders beslut däribland USA:s och Frankrikes såväl som Arabförbundets. Detta ställningstagande visar på att regeringen förstår hur Daesh åsamkar världen terror genom att strategiskt försöka använda sig av världsreligionen Islam och global media för att försöka rekrytera människor med bristande kunskaper om islam, men som identifierar sig som muslimer samtidigt som de försöker isolera vanliga muslimer från samhället genom att öka antimuslimismen i världen.

Regeringen bär på ett viktigt ansvar att inte medverka till att demonisera islam och muslimer genom att falla för antimuslimisters och terroristers propaganda för att försöka skapa konflikter mellan människor som bekänner sig som muslimer och människor som inte gör det.

En enig teologisk kår av etablerade islamiska lärda från olika islamiska institut och universitet runtom i världen har sedan länge fördömt Daesh och tydligt dömt ur deras handlingar och tolkningar som inkorrekta och aktivt strider mot islamiska principer. Deras röst om något borde vara legitima röster för att ifrågasätta Daesh islamiska trovärdighet.

Tyvärr har medier, specifikt vissa opinionsbildare och flera regeringar varit väldigt sena med att ta avstånd från Daesh propaganda av att vara islamiska representanter och istället varit aktiva med att ge dem legitimitet som representanter för islam – något som bara ökat deras attraktionskraft bland vilsna ungdomar som identifierar sig själva som muslimer.

Vad vinner egentligen världen på att hjälpa Daesh i sina anspråk att bli legitima representanter för Islam, ignorera etablerade lärda islamiska teologers kunskaper om islam och låta hatiska grupper demonisera världens muslimer runtom i världen? Absolut ingenting. Det bidrar bara till att vidga klyftor som vi måste klara av att hålla ihop.

I skuggan av Förintelsens minnesdag 27 januari som ofta betraktas som kulmen av antisemitismen där miljoner mördades på grund av hat och propaganda så bör vi vara särskilt eftertänksamma för att minska riskerna för det ska kunna hända igen. Vi måste ta ett särskilt ansvar för att inte gynna hatgrupper så att folkmord inte får en chans att upprepa sig igen oavsett folkgrupp. Bara i Europa skedde ett nytt folkmord rum i Srebrenica för 20 år sedan. Hotet och hatet finns alltid närvarande och är något som vi måste vara ständigt vaksamma mot där varje generation måste ta sitt ansvar.

Vi inom muslimska fredsrörelsen har försökt bidra till arbetet mot våldsbejakande terror med kunskap och erfarenhet. Detta har vi gjort genom att stegvis utveckla och sjösätta ett systematiskt arbete för att motverka hat och intolerans samt främja kunskap, rättvisa, trygghet och tolerans samtidigt som vi strategiskt byggt upp en allt starkare gräsrots- och administrativ kapacitet med avdelningar runtom i landet.

Den 5 september 2015 överlämnades vi till exempel dokumentet ”Konkreta förslag för att förebygga en våldsbejakande världsbild bland människor som identifierar sig som muslimer eller åberopar Islam” till demokratiminister Alice Bah Kuhnke på vår årliga konferens fredsdagarna.

Dokumentet tar upp SMFR:s rekommenderade strategier för att motverka och förebygga subversiva hatgruppers inflytande och påverkan på unga muslimers världsbild.

I dokumentet tar vi upp vikten av att bland annat jobba mot global orättvisa, höja islamisk kunskap, verka mot psykisk ohälsa, stärka muslimska kvinnor, öka demokrati och representation, motverka hatbrott och att regeringen är tydlig i sin kommunikation i media om att Islam inte är problemet.

Vi vill bidra till att motverka hat, intolerans och okunskap genom att stärka svenska muslimer till att bli ansvarstagande och kompetenta ledare. Vår ambition är att forma de till att bli viktiga och effektiva samhällsresurser i arbetet för ett starkare, mer hållbart och mer framgångsrikt Sverige för alla.

SMFR är övertygade om att trygga människor skapar trygga samhällen och att vår långsiktiga uppgift för att bli en hållbar aktör är att vara en samlande organisation för muslimer som arbetar för hela samhällets bästa. Det innebär att vi ibland måste vara obekväma även när det kommer till frågor som berör det muslimska civilsamhället.

Vi är redo att aktivt ta kampen och öppet motverka subversiva grupper som försöker förvirra svenska ungdomars världsbild i islams namn. I det arbetet behöver vi samhällets stöd för att kunna göra en större skillnad. Regeringens ställningstagande om att Daesh inte har något med islam att göra är ett viktigt sådant steg.

Yasri Shamsudin Khan
generalsekreterare, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa