SMFRs verksamhet fortsätter att växa

SMFRs verksamhet fortsätter att växa

SMFRs verksamhet fortsätter att växa!

Nedan kan du följa SMFRs aktivitetsstatistik mellan 2010-2018 som är en sammanställning med jämförelse av vår aktivitetsstatistik för Jan-Maj där man ser en stadig uppgång. Den muslimska fredsrörelsens verksamhet och organisation har stadigt växt sedan 2010 då SMFR beslöt sig för att bli en rörelse. Sedan det beslutet så har verksamheten gradvis utvecklats och ökat i verksamhetsvolym och antalet personer som valt att engagera sig.

Nedan är en sammanställning av antalet aktiviteter som SMFR arrangerat mellan januari-maj åren 2010-2018.

Från 2010 till 2018 har SMFR startat 22 lokalavdelningar och 4 regionavdelningar runtom i landet med en alltmer ökande verksamhetsvolym (från 15 aktiviteter om året 2010 till 287 aktiviteter om året 2017 med en prognos på över 300 aktiviteter för 2018) som arrangeras och hålls igång av alltfler långsiktigt aktiva och engagerade förtroendevalda SMFRare (2010 har SMFR 9 förtroendevalda som tagit på sig att långsiktigt jobba för SMFRs mål. Under 2018 så finns över 150 förtroendevalda bröder och systrar som tagit på sig att aktivt jobba för att uppnå våra målsättningar genom olika förtroendeuppdrag).

Satsning på individers personliga utveckling har gett resultat
En utveckling som varit möjligt genom kontinuerig fortbildning och utbildningsverksamhet såväl som tydliga krav på att vara med och genomföra gemensamt beslutade mål som SMFR tagit fram.
Som ett led i att kunna bygga upp SMFRs verksamhet så har man satsat på att fokusera på att utveckla en struktur för att jobba med sina medlemmars:
– Karaktär (ledarskap, självmedvetenhet, disciplin, ansvarstagande,  personlig utveckling),
– Kunskap (teologisk kunskap, samhällsmässig kunskap, organisatorisk kunskap, akademisk kunskap)
– Kompetens (förmåga att leverera resultat, ta på sig uppgifter och göra saker kvalitativt)
– Kapacitet (möjlighet att tillsammans med andra bygga upp en multiplikator effekt sin förmåga till kvantitativa, kvalitativ och regelbunden leverans)

En del av denna utveckling kan man se i att det finns en tydlig tendens att personer, både bröder och systrar som engagerat sig i SMFR utvecklat sin språkkompetens, akademiska vokabulär och teoretiska förståelse av olika vetenskapliga och akademiska skrifter som gjort att förmågan till djupa analyser och lösningar till olika problem utvecklats.
En annan viktig utveckling är det fokus som finns på att satsa på sig själv och man har sett ett tydligt resultat av att fler valt att utbilda sig. I princip alla SMFRs aktiva medlemmar och alumner idag befinner sig i någon form av sysselsättning (studier, arbete eller föräldraledighet).

– Vi har också sett att flera medlemmar ökat sitt intresse för olika samhällsfrågor och blivit aktiva samhällsaktörer. En stor del av detta beror på socialiseringsprocesser som sker inom den gemenskapen som finns i SMFR. När unga människor umgås med andra människor där det finns en kultur av att ha höga ambitioner och vilja att lösa saker, respekt för en reflekterande akademisk kompetens och en rotad islamisk värdergrund samt en hög arbetsmoral där man ser till att leverera resultat och ta ansvar – så påverkas de av det tänket och de attityderna. Ofta leder det till att folk själv anammar det i sitt egna liv och många brukar säga hur mycket de uppskattar det sociala umgänget som får de att vilja mer av sin existens med ambitioner som sträcker sig bortom vad som erbjuds i detta liv – saker som får de att tänka mer långsiktigt och vilja vara goda människor som söker Guds förnöjsamhet genom att göra så mycket gott som möjligt. Man blir helt enkelt som man umgås och vi försöker se till att det umgänget är så bra som möjligt berättar generalsekreterare Yasri Khan.

– Dessa ledare är de volontärer som vi har och med de kommer vi fortsätta att bygga upp SMFR. Steg för steg och hoppas att alltfler ser vad vi försöker göra och väljer att ansluta sig. Vi behöver fler som engagerar sig, samtidigt behöver vi också se till att organisationen rör sig på ett koordinerat sätt, vilket skapar en del flaskhalsar, men det är något vi jobbar på att göra det ännu mer tydligt hur folk ska kunna hjälpa till och bidra till våra mål.

SMFR har även stadigt ökat i medlemsantal där alltfler valt att bli medlemmar och stödja verksamheten med c:a 2000 medlemmar vid slutet av 2017.

Bygga en kultur av att jobba tillsammans för att uppnå gemensamma mål
Parallellt med fokuset på att få individer i verksamheten att växa i sig själva utbilda, engagera och erbjuda meningsfull verksamhet där individer i SMFR genom vår verksamhet fått mer möjlighet att utvecklas och lära sig organisatoriskt arbete:
– Hur man organiserar sig och bygger upp gemenskap,
– Jobba effektivt i team,
– Att sätta och leverera mål,
– Utvärdera och utveckla sin verksamhet
– Att jobba med beslutsprocesser i en demokratisk organisation

Detta är något man har lyckats göra genom stegvisa och strategiskt arbete såväl som genom en medveten folkbildningsstrategi. Genom åren så har strategidokument utvecklats, visionsprogram, politiska program, policydokument, instruktionsmanualer, ordförandehandböcker osv tagits fram för att underlätta ett gemensamt arbete och en gemensam kunskapsgrund. SMFR har också haft en naturlig kultur där bröder och systrar jobbar i team för att uppnå gemensamma mål såväl som arbeta i solidaritet för varandra. Tittar man till organisationens förtroendevalda så är det exakt jämställt på alla positioner i hela organisationen med jämnt antal ordföranden som är kvinnor och män på lokal nivå, regional nivå och på förbundsnivå. Man menar att det är viktigt att både män och kvinnor är en aktiv och inkluderad del både i vilka frågor man jobbar för och vilka som är med och tar ansvar för att vi åstadkommer resultat – då samhället består av båda könen och SMFRs vision inbegriper ett samhälle där alla har en plats.

Nedan är en sammanställning av antalet män och kvinnor på olika poster inom organisationen.

SMFRs strategiska och systematiska arbete
SMFR har ett visionsprogram med 16 verksamhetsområden med 142 mål som ska genomföras mellan 2016-2020. Än så länge så är ungefär hälften av de målen uppnådda. Bland målen finns alltifrån att jobba med miljön och öka kunskapen om miljöfrågor, öka intresset för islamiska studier, att starta en kvinnosektion, en studentsektion, arrangera arbetsmarknadsdagar, jobba för att minska diskrimineringen av muslimska kvinnor på arbetsmarknaden, verka för ökad delaktighet och mångfald inom samhällsdebatten, öka engagemang inom civilsamhället, starta en tidning, bygga, arrangera vinterläger & sommarläger, öka kunskapen om islamisk teologi och västerländsk filosofi, bygga upp kapacitet bland medlemmarna att bygga upp och upprätthålla institutioner mm.

– SMFRs satsning på att långsiktigt och tålmodigt försöka bygga upp en organisationskultur med ansvarstagande ledare genom att omvandla föreningsovana ungdomar till mer erfarana föreningsmänniskor med förmåga att leda har tagit tid. Särskilt när vi i början  finansierade oss genom de pengarna som jag hade på mitt privata bankkonto som tjugoårig student.  Organisationens verksamhet och ekonomi har dock allhamdulillah växt sedan dess. Det arbetet vi har lagt ner på att satsa på ungdomar har sakta betalat av sig i och med att vi idag faktiskt kan säga att vi har en bred och sammanhållen organisation med en geografisk spridning i Sverige, säger SMFRs generalsekreterare Yasri Khan.

– Det har tagit tid att bygga upp en geografisk spridning och utveckla en stabil och gemensam organisation och samla en bred mångfald av personer med olika språk- och kulturbakgrunder (somalisk, sudanesisk, marockansk, egyptisk, tunisisk, eitreansk, malaysisk, persisk, afghansk, svensk, turkisk, bosnisk, pakistansk, bengalisk, thailändsk, indonesisk, amerikansk, brittisk, algerisk, syrisk mm) där vi kunna jobba för gemensam sak.

– Att stegvis bygga upp en rörelse som  folkbildar och bygger engagemang om alltifrån islamisk teologi, statsvetenskap, miljöfrågor, psykologi, ledarskap, utbildning, globala frågor har varit en viktig ambition för oss för att bygga en bred kompetens inom SMFR och bygga förtroende bland den målgrupp som vi önskar nå ut tlll.

– Ambitionen har varit att bygga upp organiserad kapacitet hos unga med en ökad förståelse för hur de kan vara en resurs i samhället, känna sig trygga i sig själva och engagera personer med inspiration av profeten Muahammed frid vare med honom som sade ”Att den bästa av er är den som gör mest nytta för mänskligheten”.

Många utmaningar kvar att tackla med
SMFR arbetar väldigt brett och har utvecklat sin verksamhet mycket genom utbildningar och interna dokument. En hel del av arbetet med extern kommunikation har blivit eftersatt. Det har lett till att det tagit tid för personer att begripa vad SMFR gör eller varför SMFR gör det SMFR gör. Något som SMFRs ledning är väl medvetna om.

– Vi har ett arbete kvar att utveckla vår kommunikation och nå ut bredare med våra budskap och ha ett koordinerat och gemensamt sätt att säga vissa saker på. Det är viktigt att vi på något vis lycklas förklara att vi vill vara med och skapa en bättre värld, att vi vill göra det genom ett strategiskt och långsiktigt arbete som bygger på att bygga upp ledare från grunden med en gemensam kunskapsbas samt hur vi ämnar att göra det.

– Det är svårt att förklara vad vi vill göra rent konkret i fåtal ord. Det tar idag tid att förklara vad vi gör, hur vi jobbar och det kräver att vi lyckas få folk att verkligen vilja sätta sig in i det vi gör och genomgå våra utbildningar – vilket skapar en hög tröskel för att förstå oss. Det är svårt att nå ut i bruset  idag – särskilt i en reaktiv värld där många hellre vill höra en snabb sågning av andra människor men knappt orkar lyssna eller läsa en längre utläggning om hur vi kan göra något bra och varför det är viktigt.
Det sätter press på oss att bli bättre på att leverera sådant samtidigt som det är oehört svårt att faktiskt göra utan att tappa bort viktiga element ur budskapet.

– Vi har alltså primärt två utmaningar. Det ena är att kommunicera det vi gör och få fler att ansluta sig, men också att se till att folk som vill engagera sig så snabbt som möjligt får klart för sig exakt hur de skulle kunna hjälpa till.

– Det har varit många steg att överkomma att bygga upp en rörelse och vi har många hinder kvar att bestiga, men vi rör oss i rätt riktning. Vi får hoppas inshallah att vi hinner bli tillräckligt starka, tillräckligt tydliga och att vi lyckas attrahera folk i tillräcklig skala med klara budskap för att styra om den samhällsutveckling som sker just nu, avslutar Yasri.