Ashura-dagen!

Ashura-dagen!

På torsdag (20/9) infaller Ashura-dagen som är en speciell idag i den muslimska kalendern. Det är en dag med stor betydelse och som uppmärksammades av Profeten Muhammad, Guds frid och välsignelser vare med honom. Ashura-dagen sägs var den dag då profeten Moses, frid vare med honom, och hans folk räddades från förtrycket och förföljelserna av Farao i Egypten. Denna händelse som beskrivs i Koranen återfinns också i den kristna och judiska traditionen samt utgör en viktig påminnelse för alla som kämpar för det goda.

Från berättelserna kan vi se att även i de mest svåra och kritiska situationerna finns Guds hjälp alltid nära. I Moses fall blev de förföljda av Farao och hans soldater fram tills de nådde havet – som Gud delade på – och gjorde det möjligt för Moses och hans folk att klara sig. En lärdom vi kan dra från detta är att ifall du anstränger dig för det goda med rätt avsikt kommer Gud alldeles säkerligen att hjälpa dig, även i situationer som till det yttre kan upplevas som omöjliga.

Islam lär oss också att samtidigt som vi anstränger oss har vi full tillit till Gud och är hoppfulla att Gud skänker det resultat som är bäst för oss. Att vara hoppfull är också en del av att ha husna al-dhann. Husna al-dhann brukar oftast nämnas i förhållande till våra medmänniskor vilket innebär att vår utgångspunkt är att vi tänker gott om varandra och inte tillskriver varandra dåliga avsikter. Denna husna al-dhann om människor kan endast bli komplett om den även grundar sig i husna al-dhann om Gud – att vi kommer till insikten och övertygelsen att Gud skänker oss det som är bäst för oss och avvärjer det onda och skadliga.

Vad bör vi göra under Ashura? Att fasta under Ashura är en särskilt rekommenderad handling och Profeten Muhammad, Guds frid och välsignelser vare med honom, har sagt att ”den som fastar Ashura-dagen förlåts för ett års synder.” Har man möjlighet att dessutom fasta en dag före eller efter – dvs imorgon (onsdag) eller fredag – är det rekommenderat att göra så.

Under Ashura-dagen är det också uppmanat att vara generös gentemot sin familj. Profeten Muhammad rapporteras ha sagt följande: ”Den som försörjer sitt hushåll och sin familj på Ashura-dagen kommer Gud att försörja resten av året.” Ashura-dagen är en dag som påminner oss om Guds välsignelser och därför bör vi också spendera dagen på bästa sätt samtidigt som vi reflekterar över alla välsignelser Gud skänkt oss och allt ont Han skyddat oss mot.

Må Gud sända frid över alla profeter och stärka oss i vårt försök att efterlikna dem och gå i deras fotspår samt välsigna oss under Ashura-dagen, ameen!