SMFR Reminder

SMFR Reminder

Allah, den Allsmäktige och Barmhärtige, tilltalar människan för deras bästa.

”Dyrka er Herre, Han som skapat er och dem som levde före er”

Syftet med denna dyrkan är för att uppnå ökad Gudmedvetenhet – Taqwa.

Taqwa innebär att följa Allahs påbud och undvika eller avhålla sig från Allahs förbud. Folket av Taqwa är de som gör det som Allah har påbjudit och avhåller sig från det som Allah har förbjudit.

Det gör vi genom att disciplinera vår själ genom att ständigt rena vår avsikt, jobba med vår ansträngning och duaa till Allah utifrån rätt kunskap om Allah och Profeten Mohamed frid vare med honom. Må Allah ge oss ökad Taqwa 🤲🏽 Amin!