Senaten kallar till ett extra förbundsstämma för Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa – Lördagen den 18 juli 2020 kl 10:00

Senaten kallar till ett extra förbundsstämma för Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa – Lördagen den 18 juli 2020 kl 10:00

Senaten kallar till ett extra förbundsstämma för Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa – Lördagen den 18 juli 2020 kl 10:00-16:00 på Zoom.

I samband med den senaste förbundsstämman som hölls 28 Mars så har senaten uppmärksammat att förbundsstyrelsens propositioner om att ändra på stadgarna med en ny vision och mission samt proposition om visionsprogrammet för 2020-2023 inte skickats ut i tid till avdelningarna i enlighet med med den tidsfrist som gäller i stadgarna.
Av den anledningen kallar Senaten till en extra förbundsstämma för att ta om besluten gällande propositioner kopplat till Stadgeändringar och visionsprogrogrammet. Senaten vill även passa på att komma med förslag på ytterligare ändringar i stadgarna och kommer att inkomma med dessa till förbundsstyrelsen.
Kallelsen läggs upp på hemsidan och skickas till ordföranderådet (ordförandena för samtliga avdelningar i Muslimska fredsrörelsen).

Ombuden ska vara densamma som var anmälda på ordinarie förbundsstämman i Mars 2020 – såtillvida inte senaten, ordföranderådet och förbundsstyrelsen gemensamt beslutar annorlunda.

Länkar kommer att skickas ut till ombuden för hur man ska komma in på förbundsstämman.

Härmed kallar senaten till extra inkallad förbundsstämma lördagen den 18 juli 2020 kl 10:00-16:00 på Zoom.

 Dagordningen ser ut som följande:

1. Förbundsordförande öppnar mötet
2. Justering av röstlängd
3. Val av mötesfunktionärer 
(Val av mötesordförande, mötessekreterare, justerare samt rösträknare)
4. Stadgeändringar
5. Visionsprogrammet
6. Avslutande ord och avslutning

Alla beslutshandlingar i form av propositioner som förbundsstyrelsen vill avhandla i enlighet med utlyst dagordning på den extra förbundsstämman ska ha skickas ut till ordföranderådet senast 4 Juli.

 Vid frågor ta kontakt med kansliet@muslimerforfred.org