Omorganiseringen fortsätter!

Omorganiseringen fortsätter!

Under 2019 så har Muslimska Fredsrörelsen steg för steg arbetat med utveckla arbetssättet. Tanken har varit att ha en mer förankrad struktur från lokalt till nationellt, mer professionaliserad utvecklingsverksamhet och förenkla för nya att engagera sig inom organisationen genom att erbjuda mer struktur och rutiner. Arbetet började med utvecklingen och förberedandet av olika utskott 2019 med specialiserade ansvarsområden och genom fortsatt digitalisering av möten 2020.  

Vi befinner oss just nu mitt i omorganiseringen som alhamdulillah än så länge har fallit väl ut. Vi har sett ett ökat engagemang och mer konkreta resultat som vi bedömer kommit till som en konsekvens av det mer regelbundna sättet att arbeta. Det har möjliggjort för fler att kunna ta del och vara en del av arbetet som förs inom olika områden jämfört med det mer sporadiska och informella arbetssättet som varit väldigt förekommande tidigare.  

Det har funnits en del farhågor kring att strukturerade möten ska ta bort det lustfyllda engagemanget och det spontana och entreprenörsrika tänket som länge varit arbetssättet inom Muslimska Fredsrörelsen. Bedömningen har dock varit – vilket också har stärkts av den erfarenhet vi fått från 2020 – att mer struktur bidrar till ökad inkludering och öppenhet där fler får möjlighet att delta samt vara med i engagemang. Det har också bidragit till tydligare forum, klarare beslutsgångar och möjlighet att ha mycket större framförhållning i olika processer. 

Under 2020 såg vi dessutom ett medlemsrekord med nästan 2000 medlemmar. Vi arrangerade flertalet aktiviteter och hade ett rekord i antalet digitala aktiviteter. Under 2020 arrangerades inte bara utbildningar och föreläsningar, men även läger och konferenser digitalt. Även kansliet har övergått till helt digitalt arbete. Även Muslimska Fredsrörelsens unika islamisk coachning/samtalsterapi har gjorts online vilket möjliggjort för att tjänsten kunna erbjudas för personer boende runtom i hela landet. 

 

Förbundsutskott – en möjlighet att utveckla verksamhet och ta vara på kompetens inom olika områden!

I samband med det digitaliseringen så har nationella förbundsutskott byggts upp som arbetsleds av förbundsstyrelsens olika ledamöter. Utskotten som formats har varit:  

Dessa utskott har i sin tur haft regelbundna möten varannan vecka med deltagande representanter från varje region som blivit områdesansvarige motsvarande utskottsområdena 

De återkommande och regelbundna mötestiderna med nationell representation har varit möjligt som ett led av digitaliseringen och medfört att organisationen kunnat utvecklas mer enhetligt landet runt. Genom att ha regional representation från varje region i de olika förbundsutskotten så har fler kunnat vara med och bidra till den gemensamma färdriktningen samtidigt som arbetet också blivit förankrat på ett mer naturligt sätt. Målet är strukturen ska växa till alla nivåer där vi slutligen kan finna en PR & Marknadsföringsansvarig, Medlemsansvarig m.fl. på regional och lokal nivå.

 

Utvecklingen av hela organisationsstrukturen kommer bland annat innebära:

 

Regelbundna och schemalagda möten på förbund- och regionnivå 

Dessa återkommande utvecklings- och arbetsmöten i förbundet och regionerna har varit viktiga i att bygga upp kontinuitet, fånga upp engagemang, bygga upp gemenskaper inom organisationen och professionalisera arbetet såväl som stötta individerna i att få ökad klarhet och tydlighet i sitt förtroendeuppdrag. 

 

Blir svårare att inneha mer än en förtroenderoll i organisationen 

Detta nya system kommer att medföra att det kommer bli tuffare att ha flera förtroendevalda roller i organisationen. Vi avråder därför individer från att ha flera styrelseuppdrag samtidigt på lokal, regional eller nationell nivå då dessa uppdrag kan komma att krocka med varandra. Detta är också något vi kommer uppmärksamma valberedningar på att vara särskilt vaksamma över när de föreslår ledamöter till respektive årsmöte. 

 

Årsmöten skjuts fram

Då Corona epidemin just nu befinner sig på sitt värsta läge med rekordantal av dödsfall och smittade så har vi bestämt oss för att rekommendera samtliga lokalavdelningar att avvakta med sina lokalavdelningsårsmöten som vanligtvis brukar hållas under januari månad. Vi rekommenderar att dessa årsmöten istället hålls längre fram mot sommaren eller efter sommaren då pandemin förhoppningsvis lugnat ner sig.  

Under den tiden kommer vi att arbeta aktivt för att göra om i strukturen, tydliggöra den och ta fram mallar och lathundar för hur lokalavdelningarnas ledamöter kommer att arbeta i enlighet med det nya systemet så att alla som blir invalda kommer in i den nya schemalagda engagemangstrukturen. 

 

Vad händer just nu med lokalavdelningarna och de förtroendevalda där när årsmöten skjuts upp? 

Förtroendevalda i lokalavdelningar och personer som visat intresse för att engagera sig 2021 kommer att samlas upp i olika digitala mötesformer där vi kommer att utveckla plattformar för att steg för steg erbjuda möjlighet till engagemang i en ny struktur i väntan på att årsmötena kommer igång igen i sommar.  

 

Nu fortsätter vi bygga upp en ännu mer professionell fredsrörelse med ökad systematisk satsning på humankapital 

I samband med all organisatorisk omorganisering så håller även SMFR-akademin att utvecklas i full fart. Arbetet med att ta fram en kursplan för samtliga förtroendevalda är på gång och kommer inshAllah att få märkbara effekter under 2021. Vi har även gjort satsningar på att få utveckla och fostra utbildare som kommer att introduceras alltmer de kommande åren 

Vår ambition är att vi kommer erbjuda flera fortbildningspaket som samtliga förtroendevald har möjlighet att gå på där man kommer får möjlighet att lära sig mer om och låta fler få ta del av verktyg för: Självkännedom, Attityd, Kunskap, Färdigheter, Islam och Grupprocesser som inshAllah kommer vara till stor nytta i detta liv och i nästa.  

Viktiga verktyg som varit livsförändrande för många av de som fått ta del av dem. 

Utbildningarna vi erbjuder i kombination med coachning är medel som vi hoppas ska leda till stabila individer med en rotad kunskapsgrund som inshAllah bidrar till ökad spirituell, emotionell och intellektuell stabilitet och som kan verka för ökad frid inom sig och ökad fred i samhället.   

Vår ambition är att inshAllah vara en ledande och relevant plantskola för nutidens och framtidens kunskapsbaserade ledare som individer, som familjemedlemmar, som organisationsmedlemmar och som samhällsaktörer. Vi vill också vara en plats där engagerade från olika bakgrunder samlas i en kunskapsgemenskap och formar livslånga vänskapsband med varandra. 

 

Vänligen,

Generalsekreterare

Yasri Khan