Den främsta förebilden ﷺ

Den främsta förebilden ﷺ

Profeten Muhammad är den främsta förebilden för varje människa – oavsett kön, ålder, härkomst eller social och ekonomisk status. Profeten Muhammads unikhet lyser igenom hela hans liv, från födsel till att han återvände till sin Herre. En av de mest anmärkningsvärda aspekterna av Profeten är hans otroliga ledarskap i alla situationer. Först och främst kan vi se vikten av vägledning och kunskap. Profeten fattade sina beslut på den kunskap Gud skänkt honom samtidigt som han alltid fortsatte att söka vägledning från Gud att göra de rätta valen.

Han var också inkluderande i sitt ledarskap och lät personer få ansvar. Han lät andra få komma med förslag och idéer på hur olika problem skulle lösas och handlade i enlighet med det om han ansåg dem lämpliga. Han var själv med att bygga upp moskén som skulle utgöra Medinas kärna och främsta mötesplats. Han sökte rådgivning från sina nära och kära. Mot fienderna som ville mörda honom och hans följeslagare stod han i frontlinjen för att skydda sitt folk. Profetens ledarskap och ansvar var dock inte begränsat endast till människor. Han såg till att även djur som inte behandlades väl skulle få ett gott behandlande.

Vad som utmärker Profetens ledarskap bevisas om möjligt ännu mer i vilka ledare han lämnade bakom sig som gått i Profetens skola av ledarskap. Inte bara för deras kunskaper och kompetenser inom teologi eller i det politiska, men även i deras omsorg för allt och alla som de hade ett direkt eller indirekt ansvar över. Ett exempel är ’Umar ibn al-Khattab som på nätterna brukade gå runt för att säkerställa att allt var väl med människorna som levde under hans styre. Han är också känd för att ha sagt att ifall ett riddjur skulle falla var han orolig att bli tillfrågad på Domedagen om varför han inte berett vägen för riddjuret.

Att ta sitt ansvar och sträva efter att göra ett gott ledarskap är en naturlig följd av att våra själar har bekräftat inför Gud om att Gud är vår Herre och Gud därefter placerat oss som ställföreträdare på jorden. Att ta sitt ansvar för att upprätthålla fred och rättvisa är varje muslims plikt och måste göras på alla nivåer. Först och främst gentemot sig själv genom att man lär känna Gud och söka den kunskapen som är nödvändig för att kunna leva upp till syftet varför vi har skapats. Sen behöver vi också få kunskap om hur vi ska interagera med skapelsen och hur vi tar ansvar på ett så nyttobringande sätt som möjligt.

Denna kunskap måste vi hämta från dem som tagit sin kunskap som ärvts av de lärda i generation efter generation ända tillbaka till Profeten Muhammad. Detta eftersom det är de lärda som får förståelsen överförd och får en kontextuell förståelse för hur det ska implementeras i varje given plats och tid. Och därför jobbar SMFR mycket med ledarskap just utifrån en isnadbaserad kunskapstradition, där det anordnas läger, utbildningar och andra aktiviteter i kombination med coachning för att med Guds vilja och hjälp bygga kompetenta och ansvarstagande ledare med god karaktär. Vi måste likt Profeten Muhammad anstränga oss efter att bygga något långsiktigt vilket inkluderar att jobba med både strukturer och med människor – vilket innefattar att låta andra med rätt attityd och kunskap kan bli delaktiga i det man jobbar för att uppnå.

En viktig del av ledarskapet handlar också om att kämpa och anstränga sig, men vad som alltid behöver komma först är att vi sätter en avsikt innan vi utför handlingen. Vi vänder oss också i åkallan (du’aa) till Gud att underlätta det då all framgång sker genom Gud. Ingen framgång är möjlig utan Gud – och inte heller finns det någon situation så hopplös att inte Gud kan ändra på situationen. Vi måste dock ha den rätta attityden genom att sätta rätt avsikter, göra de ansträngningar som Gud frågar oss att göra samtidigt som vi vänder oss till Gud sökandes Hans skänkande av framgång och belöning. Gud säger i Koranen 13:11 med ungefärlig översättning: “Gud förändrar inte människornas villkor, förrän de ändrar sitt sinnelag”.

Vi ber Gud att låta oss vandra i den bästa av människors fotspår, som sändes som en barmhärtighet för hela skapelsen, som är vår lärare i alla delar av våra liv, att kunna införliva ett ledarskap likt hans, att vi förbättrar våra sinnen och våra inren, att vi skänks nyttig kunskap och rätt förståelse genom våra lärda som ärvt den i kedja tillbaka till honom och att Gud låter oss vara till nytta för hela skapelsen likt vår främsta förebild vars sällskap vi får åtnjuta i Paradiset, må Guds frid och välsignelser tillkomma Profeten Muhammad, hans familj och hans följeslagare. Ameen!