Att tänka gott

Att tänka gott

Är glaset halvtomt eller halvfullt? Det är en fråga som sägs beskriva hur någon uppfattar världen. Vi får höra i olika sammanhang att vi bör betrakta glaset som halvfullt – och inte halvtomt. Ser en individ glaset som halvtomt kan det indikera att denne tänker negativt. Ett negativt sinnelag har visat sig göra individer mer benägna till att känna ilska, ångest samt depression och även vara mindre motiverad till att sträva efter mål. Men vad har detta med islam att göra? Hur är Gud kopplad till om vi ser glaset som halvfullt eller halvtomt? Islam har gett människan både intellektuella och praktiska redskap för att undvika att hamna i förvirring och negativitet.  

  

Att tänka gott  

Grunden i Islam utgörs av att ha övertygelsen om att det inte finns någon gud förutom Allah samt att Profeten Muhammed är Hans sändebud. Av trosbekännelsen följs det att tro på Gud samt bekräfta Hans egenskaper. Kunskap om vem Gud den Upphöjde är leder till ett koncept som kallas för Husn Al-Dhan Billah (حٌسن الظّن بِالله), eller att tänka positivt om Gud. Det innebär att ha en förståelse av Hans fullkomlighet samt Hans ständiga nåd gentemot Hans skapelse, vilket tydliggörs i följande vers med ungefärlig översättning “Detta är Guds budskap, som Vi låter framföra till dig [Muhammad] med sanningen Gud vill ingen i Sin skapelse något ont.” (3:108)  

En troendes optimism beror på hur dennes relation till sin Skapare är. Relationen påverkas i hög grad av vad denne tänker om Gud och vad den har för föreställning om hur Gud ser på individen. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Allāh den Upphöjde säger (i hadith qudsi): ’Jag är så som Min tjänare tänker sig att jag är. Om han/hon tänker gott om mig kommer han/hon att finna gott. Om han/hon tänker dåligt om Mig kommer de finna ont”  

För ett bildande eller upprätthållande av en relation med Gud krävs det att en har kännedom om Gud och Guds egenskaper. Med anledning av detta uppmanas den enskilde till att förvärva kunskap om Honom samt Hans attribut. Förståelse om Gud och Hans attribut leder således till att tänka gott om Honom. Allt gott som vi skänks sker endast genom Guds nåd samt Hans generositet gentemot Hans skapelse. Gud, den mest Givmilda och Generösa, säger i Koranen med ungefärlig översättning “och om ni ville räkna Guds välgärningar, skulle ni aldrig kunna precisera deras antal.” (14:34)   

  

Förståelsen om Gud  

I Koranen får människan veta att Gud, den Upphöjde, innehar endast kompletta och fullkomliga egenskaper. Allt är beroende av Gud, den Allsmäktige, och Gud är inte i behov av någon eller något. Detta innebär med andra ord att människan är i total skuld till Gud då allt vi har är från Gud. En individs syn eller hörsel är given av Gud, men även ny insikt eller förståelse av en fråga är givet från Gud.  

  

Förvärvandet av kunskap i praktiken

Profeten Muhammad, Guds frid och välsignelser vare med honom, sa: “Förundransvärt är den troendes tillstånd eftersom allting är gott för honom/henne. Och detta är inte för någon annan än den troende. Om något glädjande tillfaller honom/henne och han/hon är tacksam till Gud är det gott för honom/henne. Och ifall han/hon utsätts för en svårighet visar han/hon tålamod och i det är också gott för honom/henne.”  

Vi bör tänka gott om Gud vid enklare eller tuffare situationer och se detta som ett tillfälle för potentiellt närmande till Gud. En troende bör vid glädjande tillstånd minnas Gud genom tacksamhet. Vid svårare prövningar bör den troende minnas Gud genom tålamod. För att den enskilde ska kunna befinna sig i tacksamhet eller tålamod gentemot Gud måste den känna till Gud och Hans egenskaper. Frågor som den troende bör ställa sig – samt söka svar från individer med kunskap inom ämnet – är:  

  • Vad innebär Hans egenskaper (siffaat)?  
  • Vilka är Hans fullkomliga namn (al-asma al-husna)? 
  • Hur påverkar detta mig och hur jag lever?    

 

Vad bör man ta med sig? 

Att befinna sig i ett ”negativt” eller ”positivt” tillstånd avgörs inte av ifall omständigheterna en befinner sig i är ‘enklare’ eller ‘svårare’. Vad som avgör huruvida en omständighet är ‘positiv’ eller ‘negativ’ beror på en individs respons till den situation den har ställts inför. Vad som är positivt är vad som för individen närmare till Gud. Vad som är negativt är vad som för bort individen från Gud. Ihågkommelse av Gud är vad som är positivt och glömska av Gud är vad som är negativt. Vi kommer närmare Gud när vi befinner oss i ett tillstånd där vi minns Honom vilket antingen kan ta sig i uttryck av tacksamhet eller tålamod. Tacksamhet och tålamod innebär att vi anstränger oss för att göra det som Gud vill. Finner vi oss själva i en situation av lättnader ska det inte innebära att vi blir nonchalanta. Inte heller ska svårigheter medföra en uppgivenhet om att följa Guds vägledning.  

Som exempel:
Gud skänker en person god hälsa. Personen är tacksam gentemot Gud för den goda hälsan Gud givit denne och anstränger sig för att använda hälsan på ett sätt som gör Gud nöjd.  

Gud prövar en person genom sjukdom. Personen är tålmodig och minns att detta är en prövning från Gud för ett potentiellt närmande genom att renas från synder och minnas Gud i prövningen. 

  

Å Gud, vi ber Dig om ökande i nyttig kunskap och en god förståelse om Dig som leder att vi tänker gott om Dig.   

Å Gud, vägled oss på den raka vägen med tankar, insikter och ansträngningar som tar oss närmare till Dig.  

Ameen! 

/ Tuba (PR & Marknadsföring) och Albin (verksamhetsutvecklare)