Vilken värld vill du leva i?

Fredsdagarna tema Muslim och Arbetsmarknad

16 933

Fredsdagarna – Tema Muslim och arbetsmarknad

”Den man eller kvinna som gör gott och lever rättskaffens och som har tron skall Vi skänka ett gott liv och Vi skall bestämma deras [slutliga] belöning efter deras bästa handlingar.” [16:97]

Program – Muslim och arbetsmarknad

Plats: Meeting room Alströmergatan 20, Kungsholmen i Stockholm (T-bana Fridhemsplan)

09:45 Registrering

10:00 inledning och öppnande av fredsdagarna

10:15 Att ta kampen om arbetsmarknaden – samtal med Aye, Fardaous och Nema modererat av Yasri Khan (SMFRs generalsekreterare)

11:40 Lunch och Zuhur bön (Lunch enbart för de som anmält sig i förväg)

12:40 Islam och arbete – föreläsning med Sheikh Salahuddin Barakat från SMFRs religiösa råd och ordförande för Islam akademin.

13:30 Fika och Assr bön

13:50 En islamifierad ekonomi – Generalsekreterare Yasri Khan

14:35 Paus

14:50 Workshoppass 1 (välj mellan 3 olika)

15: 20 Paus

15:30 Workshoppass 2 (välj mellan 3 olika)

16:00 Fika och Maghrib

16:30 Reflektion och samtal

17:00 Avslutande ord och tack

Anmälan sker på http://muslimerforfred.org/sv/fredsdagarna-anmalan/

Muslim och arbetsmarknad

En viktig del av att vara delaktig i samhället handlar om att delta i arbetslivet som anställd eller vara en aktör inom näringslivet som egenföretagare. En framgångsrik integration kräver att många etablerar sig på arbetsmarknaden eller näringslivet och är med och bidrar till samhällets utveckling och välfärd. En viktig aspekt av att vara en självklar del av samhället är att också kunna utveckla kompetens för muslimer inom näringslivet och på arbetsmarknaden. Vi ser i Sverige en uppbyggnad av en allt större utbildad muslimsk medelklass som etablerar sig på arbetsmarknaden och som byggt upp sin och Sveriges ekonomi genom arbete.

Det är viktigt att upprätthålla och bygga nätverk bland de som är företagare eller som befinner sig inom arbetslivet för att kunna ta till sig av den kompetens som ackumuleras på arbetsplatser. SMFR har ambitionen att kunna organisera och utveckla personer att bli mer framgångsrika som ledare på sina arbetsplatser och vår uppföljning av vår medlemsbas visar på en stabil etablering på arbetsmarknaden av SMFRs aktiva medlemmar som avslutat sina högre studier där många gått in i arbete på offentlig eller privat sektor ofta med nätverket inom SMFR som referens.

Ett sätt att motverka intolerans och hat av muslimer är att totalt integrera muslimer som en viktig del av Sveriges och Europas ekonomi och skapa medberoende. Genom att skapa ett beroende som går åt båda riktningar så skapas pragmatiska förutsättningar för tolerans, mångfald, minskad diskriminering och inkludering mellan muslimer och majoritetssamhället.

Framgångsrika muslimer inom arbetsmarknaden är essentiellt för att kunna bygga upp en stark muslimsk medelklass. Det skulle stärka muslimernas ekonomiska position och skulle kunna bidra till fler kontaktytor för muslimer att kunna referera unga talanger till. 8 av 10 jobb i Sverige förmedlas genom kontakter och allt för många muslimer saknar de kontakter som behövs för att snabbt kunna etablera sig trots avslutade högre studier. SMFR aspirerar på att förändra detta. Via de nätverk som SMFR aspirerar på att bygga upp så är ambitionen att hjälpa fler att komma in i arbete genom ett etablerat referensnätverk som säkerställer kompetent och värdegrundsförankrad arbetskraft som når till grupper som traditionellt sätt inte haft bra ingångar in till arbetsmarknaden trots fullgjord akademisk utbildning.

Hinder på vägen

Trots att vi har många goda exempel på personer som lyckats etablera sig på arbetsmarknaden så återstår ändå en hel del för att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad med avssende på tro. Tyvärr sker det på arbetsplatser olika former av diskriminering omedvetet. Många gånger kan individer på arbetsplatser lyfta upp frågor om saker de skulle önska och det genomförs kommunikation på arbetsplatser med respekt om hur man kan lösa de problem som uppstår på ett bra sätt – där alla parter sedan kan återgå till att fortsätta jobba vidare med de lösningar man kommit överens om. Ibland finns det ingen vilja alls till något samtal och lösning alls från arbetsgivare där arbetstagare förminskas och ignoreras.

Arbetsmarknaden handlar om att kunna anställa individer mot lön ofta i syfte att öka produktivitet i olika verksamheter genom deras arbetskraft. Detta avtal regleras sedan i olika lagar och regler av staten för att individer som ingår ett avtal inte ska utnyttjas bortom rimliga gränser. I Sverige sker mycket av arbetsmarknadsöverenskommelser via kollektivavtal som fattas av fackförbunden och arbetsgivarna. T.ex så äger inte arbetsgivaren fullständig rätt över anställda utan de anställda har lagstadgade rättigheter som skyddar de och som måste respekteras. Arbetstagare har t.ex rätt till rast, de har rätt till ledighet och semester, de har rätt till sin egna kropp, de äger rätt att få tänka sina egna tankar, rätt till skälig lön osv. Var gränserna går mellan rättigheter som arbetstagare och rättigheter som arbetsgivare är inte alltid tydligt utan utgör ofta en individuell förhandling på varje arbetsplats såväl som kollektivt via olika former av kollektiv avtal. Vid meningsskiljaktigheter som arbetsparterna inte kan komma överens själva kring – så kan man låta frågan hanteras av speciella arbetsmarknadsdomstolar.

Att ta kampen om arbetsmarknaden – vikten och konsekvenserna.

Det är inte ofta individer vågar ta kampen för sina och andras rättigheter när det innebär ett långt och ofta ett ensamt och utsatt arbete. Ibland kommer det dock människor som tar kampen, men med blicken fäst vid något större än enbart de själva och genom sin kamp förändrar för alla. Dessa individer som vi valt att lyfta upp har alla burit på viktiga prejudikat (fall) som SMFR ansett vara viktiga för en framtida arbetsmarknad och där SMFR under deras processer erbjudit både stöd och juridisk hjälp under resans gång.

Samtliga har via sin kamp utmanat och samtliga har kritiserats, svartmålats och misstänkliggjorts samtidigt som det deras kamp kan och förhoppningsvis kommer leda till kan förändra arbetsmarknaden till en arbetsmarknad där fler arbetande muslimer kan känna sig sedda, respekterade och bekräftade i sin religiösa tro.

Aye, Fardaous och Nema har tagit kampen i olika områden på olika fält men i saker som är kopplat till något som handlar om många muslimer. Detta är modiga muslimer som tagit kampen. Kom och lyssna på deras kamp och förlängningen allas vår kamp för en mer inkluderande arbetsmarknad som redan idag potentiellt fått stor betydelse för många i framtiden på ett sätt som kan påverka tusentals människors liv i Sverige till det bättre samt öppna dörrar och möjligheter för framtida generationer.

Fardaous El Sakka hamnade i en situation där hon blev tillsagd att avlägsna sig av sin arbetsgivare på en skola hon jobbade för på grund av att hon valde att hälsa på sin manliga kollega genom att lägga handen på hjärtat istället för att skaka hand. Hon är idag mitt i processen idag hos arbetsdomstolen för att få sin sak prövad där facket varit en viktig kraft som stöttat och drivit på fallet.  Ska arbetsgivaren kunna kräva på vilket sätt man som anställd måste hälsa på sina kolleger på? Måste man skaka hand eller är det ok att hälsa på andra sätt – utan fysisk kontakt?

Nema Abdihakim hamnade i en situation där hon i sin utbildning mer eller mindre blev tillsagd att hon var tvungen att ha kortärmat på sig även fastän hon hade kommit med alternativ om hygieniska patientbundna skyddsärmar som skulle innebära att hon kunde genomföra sitt arbete och samtidigt följa alla reglementen från socialstyrelsen. Hon tog kampen vidare och drog karolinska till DO och vann i tingsrätten efter flera års kamp. Tingsrättsdomen har redan blivit ett prejudikat i andra rättsfall och kan potentiellt förändra arbetsvillkoren för tiotusentals muslimska kvinnor i Sverige som idag jobbar inom äldrevård, assistans, omsorg och på sjukhus.

Aye Valdez blev uttryckligen nekad anställning för att hon bar sjal av SAS. I samband med det har hon varit aktiv i media och fått upp frågan i den mediala dagordningen och verkligen lyft upp utsattheten som många Svenska muslimer som bär sjal på riskerar att hamna i sedan EU-domen om sjalen. Hennes kamp har varit medial där hon riktat starkt fokus på frågan.

Aye har tyvärr meddelat att hon inte kan delta och kommer istället ersättas av Khalil Karimi.

Khalil Karimi hamnade i en situation där han arbetar på en myndighet och blev anmäld för att ha en bisyssla av en lokal facklig från hans egna fackförbund som aktivt motarbetade honom och försökte använda hans engagemang i en muslimsk organisation (SMFR) för att skapa problem för honom.

Moderator: Yasri Khan generalsekreterare Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa
Islam och arbetsmarknaden.

 

Islam och arbete

Arbete och företagsamhet har alltid varit en viktig sak inom Islam, men vad säger Islam om att tjäna pengar? Hur kan man tolka att profeten frid vare med honom sa ”Khairokum anfaaokum lin nas?” (Den bästa av er är den som gör nytta för mänskligheten)

Den store muslimska lärde Imam Al – Ghazali nämner i sin bok Ihyaa’ ` Ulum Ad – Deen (Revival of the Religious Sciences) at Jesus(frid vare med honom) en gång såg en man som helt spenderade sin tid i rituell dyrkan och Jesuf (frid vare med honom) frågade denna man om hur han fick sin dagliga mat och mannen svarade att det var hans broder som arbetade och försedde honom med mat. Jesus (frid vare med honom) ska då ha sagt att din broder är mer religiös än du är. (The Book of Provision, Chapter 1)

Imam Al Ghazali nämner också att profetens Mohammeds (frid vare med honom) följeslagare Umar Ibn Khatab ska ha sagt – Aldrig kommer någon att tro att din bön (dua) för uppehälle utan att arbeta aldrig kommer fungera för himlen regnar aldrig i guld eller silver (The Book of Provision, Chapter 1),

Föreläsning med Sheikh Salahuddin från SMFRs religiösa råd. Sheikh Salahuddin har suttit i SMFRs religiösa råd sedan 2012.

En islamifierad ekonomi

Islamisk ekonomi växer och omsätter idag redan flera trillioner dollar om året. Islamisk ekonomi handlar om mer än bara olika former av finansiella produkter som t.ex sukuk (islamiska värdepapper) eller mudarabah (islamiska investeringar/lån). Det handlar också om den islamifierade ekonomin som skapats och drivs av allt mer medvetna muslimer som också blivit en allt starkare och mer medveten konsumtionsgrupp i den globala ekonomin. Genom sina aktiva val är de med och påverkar samhällsutvecklingen genom sin konsumtion och produktion inom alla möjliga områden så som kläder, parfym, vårdtjänster, utildning osv.

Marknaden för islamifierade tjänster och produkter ständigt växer i takt med den muslimska gruppens innovativitet och olika produkters allt ökade komplexitet som skapat behovet och viljan att veta vad det är som man egentligen konsumerar såväl som en ökad önskan bland muslimer att investera i varor och tjänster som ligger mer i linje med att främja deras religiösa övertygelse. Detta är en marknad där svenska muslimer skulle kunna vara med och utveckla en ny exportmarknad som stadigt växer globalt och bidra till en ny sektor i svensk ekonomi.

Vilka svar har formulerats av islamska tänkare, innovatörer och lärda för att komma till bukt med en ohämmad och ibland skadlig kapitalism och det globala räntesystemet?

Yasri Khan är SMFRs generalsekreterare och har jobbat med implementering av SMFRs visionsprogram. En del av det har inneburit arbete kring frågan om islamifierad ekonomi, innovation och företagsmöjligheter i kontakt med World Islamic Wconomic forum där han byggt upp ett nätverk med olika lärda som jobbar som shariahrådgivare för olika företag i Malaysia. Han har även studerat grundläggande kurser inom islamisk finans i Malaysia såväl som grundläggande teologi.

Våra workshops

Följande workshops är vår ambition att du ska kunna välja mellan (i mån av plats och popularitet), och vi hoppas att det finns något som passar just dig.

Workshoppass 1

• Mentorskap – workshop (30 min). Arbetar du idag? Vill du vara mentor till unga som ännu inte kommit ut på arbetsmarknaden ännu? Delta i workshop om hur du på organiserat vis kan vara med och bidra.
• Aktiv på arbetsplatsen (30 min) – workshop. Hur kan du synliggöra diskriminering på arbetsplatsen? Hur kan du jobba förebyggande för ett bättre arbetsklimat?
• Skriv ett CV – Workshop (30 min). Har du ett CV? Var med och skapa ett CV

Workshoppass 2

• Förtagsidé – Workshop (30 min)– Hur kan du generera en företagsidé med inspiration från islamisk teologi? Vilka ingredienser behövs? Var med på en innovativ workshop om att komma på företagsidéer.
• Försäkringskassan – Workshop (30 min). Vilka skydd har du rätt till när din anställning slutar och vad är viktigt att tänka på? (Sara Younes)
• Mentorskap – workshop (30 min). Arbetar du idag? Vill du vara mentor till unga som ännu inte kommit ut på arbetsmarknaden ännu? Delta i workshop om hur du på organiserat vis kan vara med och bidra.

Vad händer efter konferensen?

Efter konferensen så har du möjlighet att få tillgång till resurser, nätverk och stöd via SMFR och dess lokala avdelningar om du önskar för att fortsätta utveckla det du gjort under workshoppen samt realisera olika idéer eller koncept som dykt upp under processen. Vår ambition är att stärka och stödja idéer som möjliggör att skapa ett bättre samhällsklimat för muslimer att leva och verka i som utgår i från tolerans, ömsesidig förståelse, mänskliga rättigheter och respekt för meningsskiljaktigheter. Vi hoppas på att få långsiktiga effekter där vår ambition är att öka din egenmakt, ledarskap, känsla av aktörskap och koppla dig med andra människor som precis som du önskar att göra en förändring genom att skapa möjligheten för nätverk där du kan organisera dig.
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa är Sveriges snabbast växande muslimska organisation. Vår ambition är att ge verktyg till att stärka muslimska ledare så att de kan vara med och bidra till ett bättre samhälle under devisen “Av Muslimer – För samhället”.

Läs mer om SMFR på www.muslimerforfred.org

———

Fredsdagarna sker i samverkan med Sensus studieförbund