Vilken värld vill du leva i?

SMFR skrev replik i VK om hijab i vården

0 250

SMFR skrev en replik i Västerbottens Kuriren efter att redaktören kommenterat vår första artikel om att finna lösningar som inte strider mot hygienkrav eller gör avkall på patienternas möjlighet att få tillgång till vård samtidigt som muslimska kvinnor som under lösningsfokuserade villkor vill ha långärmat i vården kan få ha det på sina arbetsplatser.

”Den största problematiken i utgångspunkten är att Olofsson som så många andra i dag beskriver troende muslimska kvinnor som objekt och inte subjekt. I ett samhälle som strävar efter ökad jämställdhet borde vi ha kommit längre. Han inleder med att sammanfatta vår artikel på följande sätt; ”Troende muslimska kvinnor får inte tillgång till utbildning och arbete inom vård- och omsorgssektorn – på grund av den klädsel de av religiösa skäl anser sig tvingade att bära”.
Det är en problematisk utgångspunkt eftersom muslimska kvinnor reduceras till ett objekt som agerar efter yttre tvång och inte subjekt med egen vilja.”

Vi vill även poängtera att: 
1. Att man redan idag funnit olika former av lösningar till detta på olika ställen runtom i Sverige samt i Storbritannien som fungerar. 
2. Även socialstyrelsens egna sakkunniga expert inom smittskydd och vårdhygien har redan för fem år sedan i ”Dnr 33 – 7551/2009” uttalat sig om detta och menar att socialstyrelsens föreskrifter inte motsäger sig möjligheten till att ha patientbundna engångsärmar eller långärmade skyddsrockar i situationer där man bara har kontakt med en patient i taget.
3. Det finns fortfarande inga vetenskapliga underlag som indikerar på att smittorisken ökar när man har långärmat. Det är alltså en ovetenskaplig försiktighetsåtgärd.
4. Forskning från USA som publicerats i journal of hospital medicine redan 2011 gör också gällande att långärmat inte ökar spridningsrisken för bakterier än vad kortärmat gör.
5. Att en sådan vilja från vårdgivare inte på något sätt skulle leda till att patienter möjlighet till att få vård över huvudtaget påverkas då det inte handlar om att av religiösa skäl vägra utföra olika former av vårdtjänster utan endast om möjlighet till att klä sina armar på sätt som inte strider mot de riktlinjer som finns.
6. Vägran att tillåta muslimska kvinnor att ha långärmat på en specifik arbetsplats handlar alltså endast om arbetsgivarens okunskap om hur socialstyrelsens föreskrifter ska tolkas eller subjektiva ovilja att tillmötesgå muslimska kvinnor som av religiösa skäl vill finna lösningar som uppfyller alla hygienkrav för att ha på sig långärmat på arbetsplatsen.