Hörru jag är också Svensk!

Projektet kom till som en direkt reaktion på det som händer i världen och i det svenska samhället.

Vi såg en ökad polarisering mellan muslimer och andra grupper som vi identifierar som en möjlig inrikespolitisk säkerhetsrisk i framtiden. En ensidig medialbild som har skapat ett ”muslimskt vara” där muslimer framställs som främmande och skrämmande dominerar samhället idag. Projektet syftade till att ge en bredare mer nyanserad bild av islam och av muslimer. Vi ville bredda den ofta ensidiga bild som ges av media och av olika internationella företrädare för islam som ges mycket plats. Vi ville lyfta upp fredsbudskapet i islam och verka för en mer mångfacetterad bild som motverkar de strömningar av islamofobi som finns i samhället och som är en inrikespolitisk säkerhetsrisk.

Projektet ville ifrågasätta begreppet “svenskhet” och föra en diskussion om identitet. Hur kan man vara svensk på olika sätt idag och är muslimer en självklar del av Sverige? Finns det flera sätt att vara svensk på eller måste man fira jul och äta falukorv? Islam speglas idag som är främmande antisvensk religion och med projektet ville vi föra dessa frågor på agendan, kan man vara svensk muslim? Vi ville även lyfta upp islams budskap om fred och tolerans som är nästintill osynligt i dagens samhälle och bidra till den svenska fredsrörelsen. Organisationen ville också genom projektet fungera som förebilder för unga muslimer idag som är vilsna i sin identitet, har dåliga kunskaper om islam men ändå görs till företrädare, och som får stå till svars för religionen

Projektet innehöll två delmål:

1. Ta fram information om ämnet i form av dels en broschyr som beskriver islams fredskultur och toleransbudskap kortfattat samt en hemsida för organisationen. På hemsidan vill vi lyfta fram stöd för fred inom islam samt svenska och internationella muslimska fredliga förebilder som arbetat för tolerans, respekt och fred. - Vi har lyckats producera broschyrer om islams freds- och toleransbudskap och upprättat en hemsida som vi uppdaterar kontinuerligt.

2. Vi vill även hålla sammanlagt 4 seminarier under året 2009 som behandlar frågor som identitet, islam och fred och delta i olika informationsmässor och utställningar som; MR dagarna, skolforum, Almedalsveckan, bokmässan osv. Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR) arrangerade fyra seminarier i tre städer; två seminarier i Stockholm, ett i Göteborg och ett i Malmö. Fokus har varit på hur den muslimska identiteten gestaltar sig men även på myten om svenskheten. Vilka konsekvenser får de stereotypa uppfattningarna för vårt samhälle? Dessa frågeställningar har präglat våra seminarier vi arrangerat inom projektet. Vi har pratat svenskhet med Sverigedemokraterna, muslimsk identitet och utanförskap med politiker, medias roll i skapandet av den svenska och muslimska identiteten med

Status: 
Avslutades 2010