Salaams Vänner år 2

Om Salaams Vänner

Salaams vänner är ett treårigt samverkansprojekt mellan Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa  (SMFR) och Kristna Freds (KrF).

Hur bygger man fred? En fred som är mycket mer än frånvaron av krig? En fred som ser ett samhälles religiösa mångfald som en möjlighet snarare än ett hot? Vi i Salaams vänner (Fredens vänner) tror på freden. Vi tror att freden är en ledstjärna inom våra olika religiösa traditioner och att när vi möts i samtal och handling blir freden synlig.

Salaams vänner är ett unikt samarbete mellan två trosbaserade fredsrörelser; Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR) och Kristna Fredsrörelsen (KrF). Med samarbetet vill vi lyfta fram det budskap om fred som finns i både den kristna och den muslimska tradiditonen så att våra olika religioner kan bli en grund för fredbygge, snarare än konflikt.

Sverige kallas ofta för det mest sekulära landet i världen.  Trots detta är religion en stark drivkraft för många människor här och dagens Sverige är präglat av en religiös och kulturell mångfald. Men många är skeptiska till religiös tro och ser religion som roten till många av de krig och konflikter som härjar i världen.

I samarbetet Salaams Vänner har vi utbildat över 40 unga personer till workshopledare i religionsdialog och konflikthantering.  Dessa ungdomar har sedan 2011 bland annat hållit workshops i skolor och på fritidsgårdar i landet, i Riksdagen och på Almedalen.


Salaams Vänner står på tre ben:

Fredsbygge

Salaams Vänner tror på varje individs förmåga att vara en del i ett större sammanhang och bidra till fred i vår omgivning och världen.

Dialog

Salaams Vänner vill utmana uppdelning mellan ”vi” och ”dom” som ofta finns mellan personer med olika religiös uppfattning eller utan religion. Genom att diskutera med varandra om olika religioners fredsbudskap, om människors lika värde och om tolerans för olikheter suddas denna uppdelning ut. Samtalen tar sin utgångspunkt i människors gemensamma strävan efter kärlek, respekt och kontroll över sina liv.

Civilkurage

Salaams Vänner vill ge redskap för hur man kan agera i konfliktfyllda vardagssituationer.  Genom att lära sig praktiskt ickevåld tror vi att man kan bryta med inlärda mönster av konflikthantering och lära in nya, mer konstruktiva, beteenden. Genom att lära ut ickevåldstekniker vill Salaams Vänner hjälpa ungdomar att stärka sitt civilkurage.


Bjud in Salaams Vänner

Salaams Vänner har diplomerat workshopledare som besöker skolor och föreningar för att hålla workshops i religionsdialog och konflikthantering.

”Själva materialet ni arbetade med i workshopen var mycket väl framtaget och det fanns en förenande tanke bakom att vi har mer gemensamt med våra medmänniskor än vad vi tror, likheterna är fler än skillnaderna utan att man förstår det. Fördomar bygger på okunskap. Alla elevgrupperna har samtalat med mig efter Ert besök och uttryckt sitt gillande och även sagt vi vill ha mer sånt här.” - Marie Ahlgren Andersson, lärare på Lövstagymnasiet Gotland

Själva projektet Salaams vänner är nu avslutat men de utbildade workshopledarna fortsätter att åka runt på skolor och i föreningar för att hålla workshops. För mer information om Salaams vänner, kontakta Kristna Fredsrörelsen på salamsvanner@gmail.com

Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden

Status: 
Avslutades 2013