Om SMFR

Vision

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa arbetar för att bli en av de främsta organisationerna i Sverige och Europa inom freds- och säkerhetsfrämjande på global basis, grundad på islamiska principer, rättvisa och mänskliga rättigheter samt att islam ska fortsätta vara en naturlig del av Europas kulturarv.

Pelare

SMFR bygger på tre pelare som utgör organisationens grund:

 • Identitet – Utforskande och stärkande av den egna identiteten och acceptans för andra - normer, värderingar och religion.
 • Ansvar – Självmedvetenhet, att bidra och aktivt ledarskap.
 • Fredsentreprenörskap – att skapa förändring som ger värde till individ, organisation och samhälle.

”Gud förändrar inte människors villkor förrän de ändrar sitt sinnelag”
[Koranen 13:11]

Ledarskapsnormer

I och med ledarskapsnormerna har vi lyft fokus på och eftersträvar att SMFR bygger på inspiration från Koranen och profeten Mohammeds (må Guds frid och välsignelser vara med honom) karaktär.

Ledarskapsnormerna är:

 • Förtroende – Bygga upp tillit genom sin karaktär och sitt beteende samt förmåga att uppnå resultat. Genom att skaffa och bibehålla förtroende så bidrar man till att utveckla samhället.
 • Ansvar – Förmågan att ta ansvar över allt som sker i sin omgivning - kortsiktigt och långsiktigt. Genom att vara medveten om ens egna handlande, reaktioner och aktioner samt brist på handling och dess konsekvenser.
 • Ödmjukhet – Att se och erkänna människorna runtomkring samt deras bidrag och stöd. Genom att kunna se och uppriktigt erkänna andras påverkan så bidrar man till att stärka människor runtomkring och förse folk med positiv energi. Ständigt strävan efter att utveckla sig själv.

”En ledare för sin nation är dess tjänare”
[Profeten Mohammed, frid vare med honom]

Slogans

Våra tre slogans som ställer Muslimska Fredsrörelsens arbete på sin spets.

 • Vilken värld vill du leva i?
 • Av muslimer för samhället.
 • Trygga människor skapar trygga samhällen.

Filosofi om hållbar förändring

Filosofin om hållbar förändring byggs upp av delarna individ, organisation och samhälle. Filosofin är i andra ord organisationens metod och tillvägagångssätt för att skapa förändring i samhället och i våra utbildningar gör vi koppling till profeten Mohammeds (må Guds fred och välsignelser vara över honom) liv utifrån vilket vi drar lärdomar.

 • Individ. Genom personlig utveckling och strävan på individnivå kan vi förstärka kapacitet, kompetens och komplettera varandra. För att nå längre måste vi ständigt sträva efter att ha en god avsikt och karaktär med kompetensutveckling som får oss att växa som människor.
 • Organisation. En organisation som samlar individer som har liknande värderingar och vision lägger grunden till att skapa verklig förädring. Tillsammans når vi längre och kan stötta varandra att bibehålla uppnådda mål. Individer som utvecklas på personligt plan är en framgång för organisationen.
 • Samhälle. I samhället tar en organisationer plats som vill skapa förändringar genom att samla människor som vill föra en enad röst och har ett budskap de menar kommer gynna samhället. Genom att arbeta strategiskt och få förtroende från samhället kommer ett utbyte ske som innebär att både samhälle och organisation når samsyn och en aktiv förändring kan ske.