Inkludera mig

Projektet, Inkludera mig! Kom till som en ökad förståelse över hur viktigt det är att ha en tydlig och nerskriven arbetskultur inom organisationen, särskilt när SMFR växer enormt mycket – med många nya medlemmar som följd. Det är viktigt att ställa tydliga förväntningar på beteende och arbetssätt som är demokratiskt och inkluderande samtidigt som det finns respekt och förståelse för Islamiska principer. SMFR har lyckats samla människor från olika religiösa rättstraditioner och muslimska kulturer vilket är en utmaning att hantera särskilt när organisationen vuxit så snabbt. Genom våra ledarskapskurser har vi kunnat skapa en organisationskultur och därmed bygga personliga band mellan människor för att erbjuda möjlighet att hantera dessa frågor. Tyvärr så finns det i dagsläget ingen möjlighet att bygga ett sådant band och förståelse till alla nya medlemmar. Därför har insikten kommit om att det behövs tydligt nedskrivna dokument speciellt för våra lokalavdelningar med tydliga förväntningar på hur vi ska arbeta och vad som är acceptabelt samt vad som inte är acceptabelt. Specifikt i fråga om inkludering och delaktighet samt skapa medvetenhet kring vikten att arbeta med inkludering mellan könen utan att bryta mot islamiska principer. Detta arbete har stor vikt inte bara i Sverige, men även vårt arbete utanför Sveriges gränser. Vi vet att den organisationskultur som SMFR skapar har och kommer att ha en stor påverkan på attityd och förhållningssätt inom det muslimska civilsamhället i Sverige, samtidigt ser vi hur intresset för vårt arbete har spridit sig runt om i världen. SMFR har direkt och indirekt påverkat muslimer i Sverige och agerar som förebilder för den nya generationen muslimer som försöker hitta en plats i samhället. För oss är det därför viktigt att kunna ta ett tydligt ansvar där vi kan kombinera islamiska principer med ett inkluderande och effektivt arbetssätt som tar hänsyn till olikheter samt respekterar meningsskiljaktigheter. Att skapa en hållbarhet i detta bygger på att etablera legitimitet genom kunskap. Då organisationen har växt kraftigt under senare år så har ledningen känt att det är en viktig prioritet att upprätthålla organisationens värderingar. Vi vill ha en nolltolerans kring diskriminering och kränkande beteende inom organisationens verksamhet. Genom att starta detta projekt vill vi skapa ett organiserat arbete för att stärka vår värdegrund och organisationskultur samt öka medvetenhet kring fördomar och kränkande uttalanden. För att SMFR ska ha en trovärdighet i vårt freds och rättvisearbete så måste vi inom vår organisation leva upp till en hög arbetsstandard. Vi måste klara av att leva som vi lär. För oss är det viktigt att vi lever våra värderingar då det handlar om förtroende och ansvarstagande samt ödmjukhet. Vår ambition är att våra medlemmar är mer medvetna om dessa frågor än gemene man då vi ser det som en viktig ledarskapsfråga. 2 Mål Projektet ska ta fram ett tydligt stödmaterial för ansvariga ledare inom SMFR. Materialet ska hjälpa ledare att ta en tydlig ställning mot diskriminering och ta fram en policy med konsekvenser av diskriminering. Projektet ska anordna möten runtom i landets lokalavdelningar för att diskutera värdegrunder. Tanken är att samla ihop människor i flera omgångar för att diskutera olika former av diskriminering och tala om inkludering. Särskilt vikt kommer finnas kring kön där vi kommer att diskutera förhållningssätt och synsätt kring de olika könen samt hur vi beter oss mot varandra, både medvetet och omedvetet. Detta känns särskilt aktuellt då det finns flera olika synsätt kring detta. Därför känns det särskilt viktigt för SMFR att ta fram en tydlig hållning för vad som är acceptabelt och vad som inte är det. För åstadkomma vårt mål vill vi ta fram ett tydligt policymaterial och stödmaterial för ledare att ha till hands för att hantera diskrimineringsärenden inom organisationen. Skapa tydlighet kring vad som är acceptabelt och vad som inte är acceptabelt beteende inom organisationen. Stärka kunskapen om strukturer som kan medverka till diskriminering och öka kapaciteten att nå upprättelse/rättigheter Stärka SMFR:s kunskaper genom fokuserat arbete i dessa frågor Ta fram övergripande verksamma metoder (handbok, utbildning, policies och dokument) Bygga eller stärka erfarenhetsbaserade nätverk mellan olika grupper i det civila samhället som vi kan nå genom ökad kunskap av frågorna.

Status: 
Avslutades 2011