Blog

GÖTEBORG - Den 14-15 april träffades flera medlemmar från den nationella SMFR-Programsgruppen i Göteborg på sin andra fysiska träff. De tillsattes och fick i uppdrag av förbundsstyrelsen i November att komma med ett förslag till nytt SMFR-program till förbundsstyrelsen i maj i enlighet med direktiv från SMFRs visionsprogram som beslutades på förbundsstämman 2015. Visionsprogrammet har tydliga mål och direktiv som SMFR ska uppnå mellan 2016-2019.

SMFR-Programsgruppen eller SPA gruppen som den ofta förkortas till har även träffats fysiskt i januari i Stockholm samt haft en snabb samling på organisationslägret i december i Stockholm. Utöver det har den jobbat mest på distans.

SPA gruppen kommer lämna över ett förslag till förbundsstyrelsen i Maj som sedan ska jobba vidare med det samt se till att deras proposition till förslag för nytt SMFR-program går på remiss till SMFRs-ordföranderåd (SMFRs ordförandegrupp) och SMFRs senat innan det kommer att skickas ut en slutgiltig proposition till ett nytt SMFR-program på förbundsstämman i mars 2018. Vid behov kan förbundsstyrelsen skicka tillbaka förslaget till SPA-gruppen med kompletterande frågor som de vill att SPA gruppen ska behandla och en ny deadline.

Det tidigare SMFR-programmet antogs 2014 och revideras var 4:e år. SMFR programmet utgör SMFRs politiska program och beskriver SMFRs ställningstagande i olika frågor och vision. Den utgör den demokratiska utgångspunkten för SMFRs förtroendevalda och GS i deras arbete inom opinionsbildning och påverkan.