Blog

Den 17 Januari träffade Muslimska Fredsrörelsen - Svenska Muslimer för Fred och Rättvisas (SMFR) förbundsekreterare Shaimaa Abdelhady och SMFRs generalsekrererare Yasri Khan DO tillsammans med representanter från andra muslimska organisationer där DO ville avrapportera den senaste om DO konferensen i November och berätta om deras specialsatsning mot muslimer som tar slut nu.

Utöver det fördes även samtal om framtida områden att bevaka och hålla koll på.

SMFR ville även passa på att att tacka DO för deras insatser och samarbete i arbetet för att möjliggöra för muslimska kvinnor att kunna ha på sig patientbundna engångsskyddsärmar i sitt arbete inom vården som ett ytterligare komplement till skyddshandskar, skyddsmasker och skyddshårnät som redan används inom vården.

SMFR har ett fokus på att stärka muslimska kvinnors möjlighet till egenmakt där vi ser att detta är en väldigt utsatt grupp på många plan. Vårt ambition är att arbeta för att tillgodose att muslimska kvinnor får likvärdiga möjligheter även i framtiden att kunna studera, arbeta, vara förälder såväl som kunna medverka i fritids och idrottsverksamhet utan att bli utsatta för diskriminering.

Följande saker togs bland annat upp av SMFR till DO.

----
UTBILDNING
Muslimska kvinnor som hindras att delta i utbildning där utbildningsanordnare, lärare eller skolmaterial eller andra försöker försvåra deras deltagande eller aktivt förringa dessa för att de klär sig på ett sätt som ligger i linje med riktlinjer för Islamisk klädsel. Konsekvensen av detta är att de kan få det svårare att kunna komma ut i arbetslivet såväl som förhindras möjlighet att kunna få tillträde till bildningsverksamheter som erbjuds och därmed begränsa de i sin strävan att söka ökad kunskap - vilket skulle öka ojämnställdheten i samhället.

ARBETSMARKNAD
Muslimska kvinnor som hindras att få möjlighet till arbete där arbetsgivare struntar i deras arbetskvalifikationer såväl som tidigare arbetslivserfarenheter och istället fokuserar sig på att försöka kontrollera deras klädsel på ett sådant sätt att de vill förhindra muslimska kvinnor från att klä sig på ett som ligger i linje med riktlinjer för islamisk klädsel samtidigt som det inte på något vis försvårar möjligheten att bedriva sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt -
får det svårare att få en ekonomisk egenmakt vilket skulle gå emot tanken om ökad jämlikhet.

SOCIALTJÄNST
Muslimska kvinnor som är föräldrar och som tillgodoser sina barns behov av trygghet, omsorg, utveckling, respekt för barnets egna personliga och kroppsliga integritet såväl som tydlig gränssättning och uppfostran ska ej på grund av sin religiösa tro bli utsatta för fördomar inom socialtjänst, förskola och skola som leder till att deras föräldraskap ifrågasätts och i värsta fall att deras barn bli utsatta för interventioner. Sker det på detta sätt så omyndigförklaras muslimska kvinnor i sitt föräldraskap vilket gör det svårare att känna trygghet i samhället såväl som att ha förtroende till viktiga myndigheter som ska finnas där för att stödja, hjälpa och informera - inte att stjälpa och diskriminera vilket skulle gå emot tanken om ökad jämställdhet .

IDROTT OCH FRITID
Muslimska kvinnor som vill utöva idrottsverksamheter eller vara aktiv i sin fritid ska ha möjlighet att kunna delta eller vara aktiv i sådana verksamheter såväl som kunna tävla utan att deras religiösa tro ska bli föremål för diskriminering på så sätt att de inte fullt ut kan delta trots att de har kläder på sig som uppfyller religiösa riktlinjer och som uppfyller alla krav på skaderisker.

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa pekade särskilt på skola, arbetsmarknad, socialtjänst och fritid/idrott som viktiga utrymmen där det är av särskilt vikt att beakta att muslimska kvinnor ska kunna mötas som kapabla medmänniskor oavsett deras religiösa tro. Det är viktigt att se till att det svenska samhället är fri från diskriminering från strukturer och regler som särskilt exkluderar muslimska kvinnor såväl som att det finns tillräckliga skydd för muslimska kvinnor från personer som befinner sig i olika maktpositioner och som sitter med starka fördomar mot islam och muslimer - som särskilt drabbar muslimska kvinnor i deras möjlighet att kunna leva sitt liv som fria individer med egenmakt i Sverige.

Tar man i beaktning samtliga områden där muslimska kvinnor utsätts eller riskerar att utsättas för förtryck med tanke på både existerande strukturer, olika uppmärksammade fall och pågående politiska såväl som mediala diskussioner som förs både i Sverige/Europa så kan man se en sammantagen risk för förtryck av muslimska kvinnor som avsevärt kan försämra deras levnadsvillkor i Sverige. 

Detta är något vi hoppas på att kunna förebygga då vi anser att även muslimska kvinnor ska ha samma möjligheter att utefter förmåga, kunskap och vilja ej förhindras att kunna få bidra till samhällets utveckling och ekonomi samt kunna få skälig lön för det. En utveckling i motsatt håll innebär att samhället kommer att tvinga muslimska kvinnor att bli oerhört beroende av sin omedelbara omgivning utan möjlighet att vara delaktig i samhället på ett sätt som kraftigt begränsar hennes möjligheter till egenmakt - vilket riskerar att försätta henne i en oerhört ogynnsam position.